Evaluatie Icesave

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 3 april 2009
Ons kenmerk: FM09-723
Betreft Evaluatie Icesave

Geachte voorzitter,

Bij brief van 28 november jl. heb ik u bericht dat ik een evaluatie zou laten uitvoeren van de gang van zaken rondom Icesave. Daarbij heb ik opgemerkt dat ik u naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar zou kunnen berichten over de bevindingen van de evaluatie. Aangezien de onderzoekers, mede op mijn verzoek, meer bronnen bij hun onderzoek hebben betrokken dan aanvankelijk was voorzien, verwacht ik nu dat ik u de resultaten van de evaluatie en mijn reactie daarop ongeveer eind april kan aanbieden.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,

Wouter Bos