Kabinet ondersteunt kredietmarkt

Het kabinet neemt maatregelen om het functioneren van de kredietmarkt te ondersteunen. EZ pakt de knelpunten aan die bedrijven ondervinden bij kredietverstrekking.

Eerder is de garantieregeling voor het MKB (BBMKB) al verruimd, nu zijn ook de groeifaciliteit en de exportkredietverzekeringfaciliteit uitgebreid. Hiermee ondersteunt EZ de bedrijven zodat zij kunnen blijven ondernemen, investeren en innoveren.

Uitbreiden groeifaciliteit

De huidige groeifaciliteit verbetert de beschikbaarstelling van aandelenkapitaal en achtergesteld vermogen tot 5 miljoen euro voor het MKB. Omdat er nu knelpunten in de kapitaalmarkt bij grotere kredieten en bij grotere bedrijven zijn, wordt de groeifaciliteit tijdelijk uitgebreid.

Banken kunnen -onder voorwaarden- bij de verstrekking van een krediet een garantstelling van de staat krijgen van 50 procent van de verstrekte lening. De bank draagt zelf het risico voor de resterende 50 procent. Het maximumkrediet dat onder de regeling wordt verstrekt bedraagt 50 miljoen euro per onderneming, en er bestaat een garantieplafond van 1,5 miljard euro. De regeling heeft een looptijd van één jaar. Door deze staatsgarantie wordt het voor banken makkelijker de benodigde financiering te verstrekken. De beoogde startdatum is 1 maart 2009.

Uitbreiden exportkredietverzekeringfaciliteit (EKV-faciliteit)

De EKV-faciliteit wordt uitgebreid om zo de weggevallen mogelijkheden van de markt op te vullen. De verzekeringsmarkt biedt sinds kort geen dekking meer op een aantal Oost-Europese landen en Rusland. Door hier in te voorzien ontstaat weer een complete markt voor exportkredietverzekering.

Verder worden de verzekeringen, die aan banken worden verstrekt, omgezet in een garantie. Voor de grotere projecten op de opkomende markten worden veelal financieringen verstrekt door banken. Banken hebben echter aangegeven dat de funding (het geld dat de bank moet aantrekken om de financiering te kunnen verstrekken) van de financieringen soms moeilijk te verkrijgen is.

Door nu de verzekeringen die banken normaliter aanvragen voor dergelijke exportfinancieringen om te zetten in garanties, wordt het voor de kapitaalmarkt aantrekkelijk het geld (de funding) te verstrekken. Daarmee komt de exportfinanciering tot stand en geeft het de banken lucht waar het gaat om liquiditeit en solvabiliteit.