Uitvoering garantstelling banken

De Staat der Nederlanden geeft met ingang van donderdag 23 oktober 2008 invulling aan de voorgenomen garantstelling van 200 miljard euro voor de uitgifte van middellang schuldpapier van banken. De regels zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website van het Agentschap van het Ministerie van Financiën (www.dsta.nl).

Deze regeling loopt in beginsel tot en met 31 december 2009.

Door een gebrekkig functioneren van de kapitaalmarkt voor middellangetermijnfinanciering kunnen bij financiële instellingen liquiditeitsproblemen ontstaan. Ook fundamenteel gezonde instellingen kunnen zichzelf hierdoor moeilijk financieren. Het kabinet verwacht met deze regeling de financiering van financiële instellingen weer op gang te brengen, zodat de kredietverlening aan bedrijven en particulieren wordt gewaarborgd. Deze stap moet in samenhang worden gezien met de eerder aangekondigde maatregelen ter bescherming van de financiële sector.

De garantie strekt zich uit tot eenvoudige senior unsecured loans, dit zijn niet-achtergestelde leningen zonder onderpand, in de vorm van 'plain vanilla' commercial paper, certificates of deposit en medium term notes, met een looptijd van minimaal 3 en maximaal 36 maanden. De garantiepremie is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de betrokken banken en wordt gebaseerd op historische credit default swap spreads of een benadering daarvan, vermeerderd met 50 basispunten. Voor looptijden tot een jaar wordt een vaste premie van 50 basispunten gebruikt. Ook leningen in US dollars en Britse ponden kunnen onder de garantie worden gebracht. Naast de hoofdsom wordt ook de rente gegarandeerd. Het Agentschap van het ministerie van Financiën voert de regeling uit.

Voor de regeling komen alle Nederlandse banken in aanmerking die aan de gestelde criteria voldoen. De Nederlandsche Bank wordt geconsulteerd om vast te stellen of een bank bij aanvraag voldoende solvabel is en of de lening past binnen het liquiditeitsprofiel van de bank. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op de eerder aangekondigde kapitaliseringsregeling van de Staat. De deelnemende banken verbinden zich tot aanvullende eisen rond corporate governance met betrekking tot bonussen en vertrekpremies. Met de garantieregeling is aangesloten op de regelingen van andere EU-lidstaten en de voorstellen die het stelsel van Europese centrale banken heeft gedaan.