Financiële sector maakt afspraken over duurzaam en gematigd beloningsbeleid

De minister van Financiën en de financiële sector hebben vandaag overeenstemming bereikt over beloningen in relatie tot de kredietcrisis. Daarbij heeft de sector zich gecommitteerd aan een duurzaam en gematigd beloningsbeleid.

De financiële sector werd hierbij vertegenwoordigd door bestuurders van banken en verzekeraars. Ook de desbetreffende brancheorganisaties waren aanwezig en zullen de afspraken actief uitdragen richting hun leden. Bestuurders uit de pensioensector hebben eveneens aan het overleg deelgenomen. Aanleiding voor het gesprek was de recente maatschappelijke discussie over de variabele beloningen bij financiële instellingen alsmede de motie Weekers waarin gevraagd werd een "herenakkoord" te sluiten waarin de sector afspraken maakt over gematigde beloningen aan de top en het afzien van bonussen door de top gedurende de financieel economische crisis opdat daarmee het vertrouwen van het publiek herwonnen kan worden. De sector en de minister hebben aangegeven het als een gezamenlijke opgave te zien om dit vertrouwen te herstellen.

De belangrijkste afspraken zijn:

  • Allen accepteren de gezamenlijke verantwoordelijkheid de discussie over variabele beloningen in de financiële sector op realistische en constructieve wijze te voeren en gezamenlijk zorg te dragen voor een maatschappelijke gedragen beloningsbeleid en daarmee voor een maatschappelijk gedragen functioneren van financiële systemen;
  • Allen nemen afstand van belonings- en bonussystemen in de financiële sector die aanzetten tot het nemen van onverantwoordelijke risico's gericht op louter korte termijn en aandeelhouderswaarde;
  • Allen zien de noodzaak van beloningssystemen in de financiële sector die duurzamer en gematigder zijn dan wat in het verleden in delen van de financiële sector praktijk was;
  • Tijdens de kredietcrisis zal de salarisstijging aan de top van het bedrijf niet meer zijn dan bij de rest van het personeel;
  • Bij door de overheid gesteunde ondernemingen ziet de Raad van Bestuur af van variabele beloning over 2009;
  • Bij door de overheid gesteunde ondernemingen zal ook bij het overige senior management in 2009 en tot er een nieuw beloningsbeleid is, de grootst mogelijke terughoudendheid worden betracht met variabele beloning;
  • Onderdeel van een duurzamer en gematigder beloningsbeleid zal zijn het maximeren van vertrekvergoedingen op één jaarsalaris en het vergroten van het belang van lange termijn variabele beloning ten opzichte van korte termijn variabele beloning;

Volgende week komt de Commissie-Maas met structurele hervormingsvoorstellen voor banken, waaronder aanbevelingen voor het beloningsbeleid. De toezichthouders DNB en AFM zullen in hun toezicht nadrukkelijker aandacht besteden aan beloningsstructuren bij financiële instellingen. In dat verband presenteren zij binnenkort hun principes voor een beheerst beloningsbeleid. Deze voorstellen en principes worden door de financiële instellingen gebruikt bij het formuleren van het nieuwe beloningsbeleid. Hierbij zijn tevens de in internationaal verband te ontwikkelen standaarden van belang.