Q&A verkoopproces REAAL

Op 16 februari 2015 werd bekend dat SNS REAAL en de internationaal opererende Chinese verzekeringsmaatschappij Anbang Group Holdings Co. Ltd. een voorwaardelijke overeenkomst hebben gesloten voor de verkoop van REAAL. Op 30 juni is de verkoop van REAAL definitief geworden. De Chinese toezichthouder op de verzekeringssector heeft op 26 juli 2015 ingestemd met de aankoop van REAAL. De Nederlandsche Bank (DNB) had begin juli al toestemming gegeven voor de overname.  Hieronder leest u de antwoorden op vragen over deze verkoop.

Wat zijn de gevolgen voor polishouders?

Voor de polishouders van de verzekeringsdochters van REAAL N.V. verandert er weinig. Zij blijven gewoon klant van verzekeringsgroep REAAL en behouden hun rechten. De verzekeringsdochters van REAAL blijven gewoon onder toezicht staan. De verzekeringsgroep moet blijven voldoen aan de wettelijke eisen uit de Wet Financieel Toezicht (Wft) en aan toepasselijke gedragscodes.

Hoe weet ik of ik een polis heb bij een REAAL-dochter?

Op alle correspondentie van een verzekeraar staat de juridische naam. Ook op de verzekeringspolis staat tot welke groep een verzekeraar behoort. U kunt uiteraard ook contact opnemen met REAAL, mocht u vragen hebben.

Is het verkoopproces goed verlopen?

Ja. Het verkoopproces voldeed aan de eisen die de Europese Commissie heeft gesteld voor staatssteun. Een van die eisen was de verkoop van REAAL via een open en transparant proces. Een groot aantal potentieel geïnteresseerde partijen is uitgenodigd een bod te doen. Daarvan hebben 13 partijen het informatiememorandum opgevraagd. Van die partijen heeft uiteindelijk 1 partij, Anbang, een bindend bod gedaan dat voldeed aan de eisen. 

Wat voor partij is Anbang?

Anbang is een grote verzekeringsgroep in China met een landelijk dekkend netwerk van ongeveer 3.000 kantoren. Hiermee bedient het 20 miljoen klanten in verschillende marktsegmenten (o.a. retail, MKB en grootzakelijk). De groep biedt een breed scala aan financiële en verzekeringsproducten aan (o.a. woon-, ongevallen-, pensioen- en zorgverzekeringen). Anbang heeft meer dan 30.000 mensen in dienst. De organisatie behaalde in 2014 een netto resultaat van € 5,2 miljard.

Wat betaalt Anbang voor de overname?

  • De verkoopprijs is € 150 miljoen. Dat bedrag gaat naar de Holding SNS REAAL en daarmee indirect naar NLFI/de Staat. Er is een herkapitalisatie afgesproken op een niveau van 140 tot 150% [Solvency II]. De herkapitalisatie komt ten goede aan REAAL zelf.
  • Anbang lost de 3 interne leningen af van in totaal € 552 miljoen. Dit komt ten goede aan SNS bank en de topholding en daarmee indirect aan NLFI/de Staat.
  • Er is een prijsaanpassingsmechanisme afgesproken dat de uiteindelijke prijs nog kan beïnvloeden. Dat mechanisme houdt rekening met de waarde-ontwikkelingen van REAAL tussen 31 december 2014 en 30 juni 2015. 

Waarom is REAAL minder waard?

NLFI heeft beoordeeld dat de bieding van Anbang het financieel-economisch meest gunstige alternatief is. De markt voor verzekeraars is op dit moment moeilijk. Bovendien blijkt de marktwaarde van REAAL nu lager te zijn dan de verwachting was bij nationalisatie. Verder hebben ook sectorbrede ontwikkelingen tot een daling geleid van de solvabiliteit, zoals:

  • de huidige lage rentestand; 
  • de downgrade van Frankrijk; 
  • de door DNB vereiste verhoging van de technische voorzieningen (‘modelaanpassingen’);

Daarnaast bleek dat de kapitalisatie van SNS REAAL bij nationalisatie te hoog was weergegeven. Dat kwam door een al jaren bestaand intern rekening-courantstelsel. Dit was niet bekend op het moment van nationalisatie. (De Auditdienst Rijk gaat dit punt onderzoeken.)

Als REAAL zo weinig waard is, zie ik dan ooit mijn woekerpolisverlies nog terug?

De huidige waarde van de verzekeraar staat los van de verplichtingen om klanten met hun beleggingsverzekeringen te helpen. Daarvoor gelden prestatieafspraken waar de Autoriteit Financiële Marken (AFM) op toeziet. Daarin verandert met deze overeenkomst niets. Klanten die procedures zijn gestart over hun beleggingsverzekering, kunnen dit blijven doen. Er verandert niets in hun positie.

Waarom wordt SNS Bank direct onder de Staat geplaatst?

De Staat is via NLFI eigenaar van SNS REAAL. De Holding SNS REAAL is de moedermaatschappij van SNS Bank en REAAL. De verkoop van REAAL aan Anbang voor een lager bedrag dan de boekwaarde leidt tot een boekverlies van de holding SNS REAAL. Hier heeft SNS Bank last van. 

Daarom wordt de band tussen de Holding en SNS Bank doorbroken. Dit gebeurt door SNS Bank direct onder de Staat te plaatsen. SNS Bank kan zich vervolgens klaarmaken voor privatisering. Bijvoorbeeld via een onderhandse verkoop of een beursgang. Zodra SNS Bank uit de Holding is gehaald, kan deze op termijn worden ontmanteld.

Wat merk ik als klant van de SNS Bank van de verkoop van REAAL?

Uw geld blijft bij SNS Bank staan. Hier verandert niets aan door de verkoop van REAAL.

Wat gebeurt er met REAAL als de verkoop mislukt?

Er is goede hoop dat de verkoop zal slagen. Mocht de verkoop toch niet doorgaan, dan bekijkt de Staat andere opties. Daarom kan de overheid nu nog geen uitspraak doen over eventuele vervolgacties.

Wat betekent deze verkoop voor ASR en SNS Bank? Hoe staan die ervoor?

De minister van Financiën informeert de Kamer in de loop van 2015 over de verdere plannen met SNS Bank en ASR. Voor alle financiële instellingen geldt dat de minister de Kamer informeert, voordat onomkeerbare stappen worden gezet richting vervreemding van de aandelen. 

Waarom heeft ASR REAAL niet gekocht?

ASR heeft wel deelgenomen aan het proces. Maar het management van ASR was van mening dat tegenover de specifieke risico’s voor ASR onvoldoende voordelen stonden.