Verslag rondetafelgesprekken met de sector over het huidige cultuurbeleid

Vanaf 2021 wordt het Rijkscultuurbeleid aangepast aan de eisen van deze tijd. In het voorjaar van 2017 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de G9-gemeenten daarom gezamenlijk drie bijeenkomsten georganiseerd met professionals uit de cultuursector.

Tijdens deze bijeenkomsten is er gesproken over de waarde, knelpunten en kansen van het huidige beleid, aan de hand van 3 thema’s:

  • Cultuur en de samenleving.
  • Veranderende publieksvoorkeuren.
  • De flexibiliteit van het stelsel.

Deelnemers

Bij de organisatie is getracht om een deelnemerslijst samen te stellen die een dwarsdoorsnede is van de cultuursector in brede zin; instellingen en makers, nieuw en gevestigd, gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd. Daarnaast publieke en private financiers, instellingen die indirect met cultuurbeleid te maken hebben (zoals onderwijs- en zorginstellingen) en bedrijven die diensten leveren aan de cultuursector. Het was met nadruk de bedoeling om niet alleen te spreken met belangenvertegenwoordigers, maar met zoveel mogelijk makers en gebruikers van het cultuurbeleid. In het verslag zelf staat een nadere toelichting per bijeenkomst.

Verslag

Het verslag van deze bijeenkomsten is een weergave van wat er in de gesprekken gezegd is, samengevat in de vorm van dilemma’s waarvoor de cultuursector staat. Het verslag is niet de officiële visie van de betrokken overheden, en meningen en standpunten in het verslag kunnen tegenstrijdig zijn. In het verslag staat eerst een algemene duiding en overkoepelende onderwerpen, met vervolgens een duiding per thema.

Vervolg

De bijeenkomsten zijn één van de bouwstenen voor een advies dat de ambtenaren van de verschillende overheden uitbrengen aan hun bestuurders. Het Ministerie van OCW adviseert de nieuwe minister of staatssecretaris over het nieuwe cultuurbeleid. De nieuwe bewindspersoon wordt daarnaast geadviseerd door de Raad voor Cultuur, die vanaf oktober 2017 een verkenning naar de stedelijke regio en sectoranalyses zal uitbrengen.

IPO, VNG, de G9 en het ministerie van OCW zullen gezamenlijk een adviesaanvraag doen bij de Raad voor Cultuur over een herziening van het cultuurstelsel. De verwachting is dat begin 2018 op hoofdlijnen de visie bekend zal worden op het cultuurbeleid vanaf 2021. Die visie zal weer worden voorgelegd aan en uitgewerkt worden met de cultuursector. Vanaf 2021 gaat het nieuwe cultuurbeleid van start.