Huisvesting scholen

Leerlingendaling heeft gevolgen voor huisvesting en onderhoud. Daarom is het belangrijk dat het schoolbestuur in een vroeg stadium met de gemeente in gesprek gaat. Ook is het goed als gemeenten betrokken worden bij de planvorming.

Gezamenlijke huisvesting

Scholen die te klein worden voor hun gebouw, kunnen gezamenlijk in 1 gebouw trekken. Bij een zeer sterke leerlingendaling passen 2 scholen (op termijn) misschien in 1 van de oorspronkelijke gebouwen. Of de gemeente is bereid nieuwbouw te realiseren voor meerdere scholen op 1 centrale plek.

Samenwerken met andere voorzieningen

Leegstaande lokalen kunnen ook opgevuld worden door andere instellingen. Denk aan een vereniging of een buurthuis. Sommige scholen gebruiken leegstaande ruimte voor ouderenzorg.

Medegebruik en verhuur schoolgebouw

Medegebruik is alleen toegestaan voor onderwijs of culturele en maatschappelijke doeleinden. Van verhuur (tegen kostendekkende huurprijs) is sprake als bijvoorbeeld een lokaal voor buitenschoolse opvang wordt gebruikt. Voor verhuur is altijd toestemming van de gemeente nodig. Voor medegebruik of verhuur wordt een overeenkomst gesloten met de partij die gebruik gaat maken van de leegstand.

Nieuwe bestemming voor gebouw

Soms laat een schoolbestuur na fusie of sluiting een leeg schoolgebouw achter. Wanneer een school het gebouw verlaat, vervalt het eigendom. Het gebouw wordt via een akte in eigendom teruggegeven aan de gemeente. In dat geval is de gemeente verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe bestemming. Dit kan in krimpgebieden lastig zijn, omdat er vaak al sprake is van leegstand van maatschappelijk vastgoed.

Wil een schoolbestuur fuseren en daarbij een nieuw gebouw betrekken? Dan is het aan te bevelen om samen met de gemeente na te denken over de herbestemming van het oude gebouw.

Doordecentralisatie

Doordecentralisatie betekent dat de gemeente de volledige verantwoordelijkheid voor huisvesting, dus inclusief nieuwbouw, overhevelt naar de scholen zelf. De huisvestingsmiddelen van de gemeente worden dan ook overgeheveld. Dat geeft schoolbesturen meer ruimte in hun beslissingen over huisvesting.

Dit is bijvoorbeeld in Breda gebeurd.  Daar beheert een coöperatie van schoolbesturen alle schoolgebouwen en stelt een strategisch huisvestingsplan op.  Dit past niet bij ieder schoolbestuur. Er moet namelijk voldoende financiële expertise en kennis van vastgoed aanwezig zijn.