Ondersteuning voor scholen die steeds minder leerlingen krijgen

Schoolbesturen zijn aan zet om samen om te gaan met de krimp in hun regio. Scholen kunnen daarbij hulp krijgen van de overheid. De overheid stimuleert samenwerking tussen scholen door wettelijke belemmeringen weg te nemen. Ook kunnen scholen subsidie krijgen. Daarnaast is er een accountteam leerlingendaling. De accountmanagers staan klaar om te ondersteunen bij alle vragen die op scholen afkomen.

Regionale samenwerking scholen

Scholen moeten de handen ineenslaan en regionaal samenwerken. Dat betekent samen met gemeenten, leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken naar maatwerkoplossingen om:

 • een betaalbaar en divers onderwijsaanbod voor de regio te behouden;
 • de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen;
 • te zorgen voor genoeg scholen in de buurt voor leerlingen;
 • onderwijs in de regio aan te bieden met voldoende profielkeuze en schoolsoorten.

Schoolbesturen moeten bepalen welke  scholen samengaan en welke  scholen sluiten. Als schoolbesturen weten voor welke opgave zij staan, kunnen zij een samenwerkingsvorm kiezen die daarbij past. Gemeenten, ouders en personeel moeten op tijd meedenken. Zij kunnen ook zelf de leerlingendaling op de agenda zetten. Lees meer over de Wet medezeggenschap op scholen.

Hulp van de overheid bij leerlingendaling

Scholen en schoolbesturen hebben een verantwoordelijkheid om samen een dekkend onderwijsaanbod in de regio te organiseren. De overheid helpt hen met regelgeving, subsidies, ondersteuning en hulp:

 • Subsidieregelingen voor scholen
  Scholen kunnen in specifieke gevallen financieel worden bijgestaan. Het Accountteam leerlingendaling informeert scholen over maatwerkregelingen en subsidies.
 • School behouden met samenwerkingsscholen
  Als een bijzondere school en openbare school fuseren ontstaat er een  samenwerkingsschool. Er blijft dan 1 school bestaan. Op een samenwerkingsschool wordt bijzonder en openbaar onderwijs aangeboden. Dat kan door de Wet Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool.
 • 50%-regel: breed onderwijsaanbod voor leerlingen in krimpgebieden
  Scholen in het voortgezet onderwijs in krimpgebieden kunnen profielen of sectoren gezamenlijk aanbieden. Zo blijft het onderwijsaanbod goed verspreid. Met de 50%-regeling voortgezet onderwijs mogen leerlingen in het vmbo, havo en vwo maximaal de helft van hun opleiding op een andere school volgen. Een voorwaarde is dat scholen ook zelf nog onderwijs in de bovenbouw blijven aanbieden (minimaal 1 sector/profiel).
 • Ondersteuning en hulp voor schoolbesturen
  Scholen kunnen voor vragen over wetgeving en voor hulp terecht bij het Accountteam leerlingendaling.
 • Hulp en tips samenwerking met andere scholen en besturen
  De brochure voor het basisonderwijs en de brochure voor het voortgezet onderwijs geven praktische tips voor de samenwerking met andere scholen en besturen. Deze handreikingen zijn er voor scholen, ouders, medezeggenschapsraad (MR) en gemeenten.