Ondersteuning voor scholen die steeds minder leerlingen krijgen

Schoolbesturen zijn zelf aan zet om met elkaar om te gaan met de krimp in hun regio. De overheid biedt hulp en moedigt samenwerking tussen scholen aan. Bijvoorbeeld door wettelijke hindernissen weg te nemen of scholen subsidie te geven. Daarnaast is er een accountteam leerlingendaling voor hulp en advies.

Regionale samenwerking scholen

Scholen moeten de handen ineenslaan en regionaal samenwerken. Dat betekent samen met gemeenten, leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken naar maatwerkoplossingen om:

 • een betaalbaar en verschillend onderwijsaanbod voor de regio te houden;
 • de kwaliteit van het onderwijs zeker te stellen;
 • te zorgen voor genoeg scholen in de buurt voor leerlingen;
 • onderwijs in de regio aan te bieden met voldoende profielkeuze en schoolsoorten.

Schoolbesturen moeten bepalen welke scholen samengaan en welke scholen sluiten. Als schoolbesturen weten welk probleem zij hebben, kunnen zij een samenwerkingsvorm kiezen om dit op te lossen. Gemeenten, ouders en personeel moeten op tijd meedenken. Zij kunnen ook zelf de leerlingendaling op de agenda zetten. Lees meer over de Wet medezeggenschap op scholen.

Hulp van de overheid bij leerlingendaling

Scholen en schoolbesturen hebben een verantwoordelijkheid om samen een dekkend onderwijsaanbod in de regio te organiseren. De overheid helpt hen met regelgeving, subsidies, ondersteuning en hulp:

 • Subsidieregelingen voor scholen
  Scholen kunnen in sommige gevallen financiële ondersteuning krijgen. Het Accountteam leerlingendaling informeert scholen over maatwerkregelingen en subsidies.
 • School open houden als samenwerkingsschool
  Als een bijzondere school en openbare school fuseren ontstaat er een  samenwerkingsschool. Er blijft dan 1 school bestaan. Op een samenwerkingsschool wordt bijzonder en openbaar onderwijs aangeboden. Dat kan door de Wet Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool.
 • 50%-regel: breed onderwijsaanbod voor leerlingen in krimpgebieden
  Scholen in het voortgezet onderwijs in krimpgebieden kunnen profielen of sectoren gezamenlijk aanbieden. Zo blijft het onderwijsaanbod goed verspreid. Met de 50%-regeling voortgezet onderwijs mogen leerlingen maximaal de helft van hun opleiding op een andere school volgen. Dit geldt voor het vmbo, havo en vwo. Een voorwaarde is dat deze scholen ook zelf nog onderwijs in de bovenbouw blijven aanbieden (minimaal 1 sector/profiel).
 • Ondersteuning en hulp voor schoolbesturen
  Scholen kunnen voor vragen over wetgeving en voor hulp terecht bij het Accountteam leerlingendaling.
 • Hulp en tips voor samenwerking met andere scholen en besturen
  De brochure voor het basisonderwijs en de brochure voor het voortgezet onderwijs geven praktische tips voor de samenwerking met andere scholen en besturen. Deze handreikingen zijn er voor scholen, ouders, medezeggenschapsraad (MR) en gemeenten.