Toezicht op de leerplicht

Scholen, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen om de naleving van de leerplicht te controleren. 

Toezicht door leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Als er problemen zijn met het schoolbezoek, zoekt hij samen met de school en ouders naar een oplossing.

Andere taken van de leerplichtambtenaar zijn:

  • jongeren voorlichten waarom het belangrijk is om naar school te gaan;
  • jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen;
  • een proces-verbaal als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.

Toezicht door scholen: schoolverzuim melden

Scholen zijn verplicht schoolverzuim zonder geldige reden te melden. Voor het basisonderwijs, praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, bij de leerplichtambtenaar. Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Toezicht door Inspectie van het Onderwijs

De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet. Het is belangrijk dat scholen ongeoorloofd verzuim goed administreren. Dit helpt om een beeld te krijgen hoeveel kinderen verzuimen. Daarom moet elke school een goed registratiesysteem hebben. Ook moeten scholen verzuim tijdig en correct melden bij leerplicht en zorgvuldig omgaan met regels rondom het verlenen van verlof, schorsingen en verwijdering. De inspectie ziet hier op toe.