Toezicht op de leerplicht

Scholen, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen om te zorgen dat de leerplicht en kwalificatieplicht worden nageleefd. De leerplichtambtenaar en Inspectie van het Onderwijs houden toezicht.  

Toezicht door leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Als er problemen zijn met het schoolbezoek, zoekt de ambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing. Bij het zoeken naar een oplossing kan de leerplichtambtenaar jongeren voorlichten waarom het belangrijk is om naar school te gaan. Ook kan de leerplichtambtenaar: 

  • jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen;
  • een proces-verbaal opleggen als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.

Toezicht door scholen: schoolverzuim melden

Scholen moeten verplicht schoolverzuim melden.

Toezicht door Inspectie van het Onderwijs

De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet 1969. Het is belangrijk dat scholen ongeoorloofd verzuim goed administreren. Dit helpt om een beeld te krijgen hoeveel kinderen verzuimen. Daarom moet elke school een goed registratiesysteem hebben. Ook moeten scholen verzuim op tijd en correct melden bij de gemeente en zorgvuldig omgaan met regels rondom het verlenen van verlof, schorsingen en verwijdering. De inspectie ziet hier op toe.