Programma Slimme en Gezonde Stad werkt aan kwaliteit leefomgeving

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad. Het programma Slimme en Gezonde Stad (SGS) werkt met andere partijen aan een gezonde leefomgeving in steden.

Modernisering Milieubeleid

Gezondheid staat centraal in de aanpak van Modernisering Milieubeleid. Het programma SGS is een belangrijk project binnen deze aanpak. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt hierin samen met gemeenten, kennisinstellingen en binnenkort ook met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving in steden

Schonere lucht en minder geluidshinder in de steden zijn positief voor de gezondheid van mensen in steden. Schoner verkeer en vervoer helpen een stad gezonder te maken, zoals fietsen, elektrische auto’s en scooters. Kennis over luchtkwaliteit (fijn stof), geluid en verkeer en vervoer ondersteunt overheden en andere partijen maatregelen te nemen die de leefomgeving in de stad verbeteren. Het programma SGS wil hieraan bijdragen.

Actiepunten programma Slimme en Gezonde Stad

Het programma SGS richt zich eerst op beleidsmakers van gemeenten en later ook op andere partijen. Wat zijn de belangrijkste ambities van gemeenten? De actiepunten van het programma zijn:

  • Gesprekken met een aantal steden: welke afspraken kan het ministerie van IenW met de steden maken om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren?
  • Verkennen wat nodig is in toekomstig beleid voor de kwaliteit van de leefomgeving.
  • Netwerk opzetten voor Slimme en Gezonde Stad: kennis uitwisselen en verder ontwikkelen en goede voorbeelden delen.
  • Een innovatie-challenge: oproep voor nieuwe ideeën voor een gezonde leefomgeving in steden.

Eindhoven werkt aan een Slimme en Gezonde Stad

Gemeente Eindhoven heeft als eerste stad afspraken gemaakt om de stad slimmer en gezonder te maken (met het Directoraat generaal Milieubeheer en Internationaal en Rijkswaterstaat). Een voorbeeld van een afspraak is het toetsen van een nieuwe milieugezondheidsrisicoindicator. Dit instrument brengt het risico op gezondheidseffecten door milieufactoren op lokaal niveau in beeld. Gemeenten kunnen hiermee goede keuzes maken over maatregelen om de leefomgevingskwaliteit te verbeteren. Ook vindt onderzoek plaats naar het doorlopend meten van luchtkwaliteit en de invloed hiervan op gedrag.

Wat biedt het programma?

  • Innovatiechallenge Slimme en Gezonde stad, een prijsvraag voor vernieuwende ideeën (gesloten);
  • Beschikbaar stellen van kennis en kunde door kennisinstituten;
  • Organiseren van de mogelijkheid voor een aantal steden om onderzoek bij de universiteit van Utrecht te laten uitvoeren. Gemeenten stellen een onderzoeksvraag op. Het ministerie van IenW betaalt na goedkeuring de onderzoekskosten;
  • Stimuleren van schoon transport in steden, zoals via een green deal zero-emissie stadsdistributie;
  • Stimuleren van slimme fiets- en laadinfrastructuur en van schoon vervoer, zoals waterstofbussen en elektrische voertuigen;
  • Kennis uit metingen van luchtkwaliteit gebruiken.