Nieuw normen en handhavingsstelsel Schiphol

Het kabinet wil de ontwikkeling van Schiphol mogelijk maken. Maar tegelijkertijd de overlast voor omwonenden beperken. Daarom legt de overheid in 2015 een nieuw stelsel van normen en handhaving vast. 

Akkoord geluidsstelsel

Het Rijk, luchtvaartpartijen, bewonersorganisaties en regionale bestuurders hebben een akkoord bereikt over het nieuwe geluidsstelsel. Dit staat in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Het geluidsstelsel is een uitwerking van de afspraken uit het Aldersakkoord uit 2008. Met dit akkoord wordt een balans bereikt tussen:

  • selectieve ontwikkeling van de luchtvaart;
  • hinderbeperkende maatregelen;
  • vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving;
  • de mogelijkheden voor gebruik van de ruimte rond de luchthaven.

Regels voor baangebruik

In het nieuwe geluidsstelsel staan onder meer regels voor het baangebruik. Voor het gebruik van start- en landingsbanen geldt een voorkeursvolgorde. Afhankelijk van de weersomstandigheden zet de luchthaven die banen in die de minste mensen hinderen. Uitgangspunt is verder dat zo min mogelijk banen tegelijkertijd in gebruik zijn.

Grenzen aan geluidsoverlast Schiphol

In het Luchthavenverkeerbesluit luchthaven Schiphol (LVB) staan de regels waaraan Schiphol zich moet houden. Bijvoorbeeld de normen om de geluidsoverlast voor de omgeving te beperken.

In het Luchthavenverkeerbesluit staan ook beperkingen aan het gebruik van landingsbanen en vliegroutes tijdens de nacht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) brengt hierover 2 keer per jaar een rapportage uit.

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet met zogenaamde hinderbeperkende maatregelen. Deze leiden ertoe dat het aantal gehinderden in een brede ring rond Schiphol afneemt met zo’n 10%.

Vernieuwingen van start- en landingsprocedures en van de vliegtuigen kunnen op termijn mogelijk bijdragen aan verdere hinderbeperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vliegtuigen die minder geluid maken.

Schiphol beleidsprioriteit

Het beleid voor Schiphol is een beleidsprioriteit van IenW. Het beleid houdt rekening met omwonenden, milieu én economie.

Om dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is per 1 januari 2015 de Omgevingsraad Schiphol van start gegaan. De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Veranderingen gebruik Schiphol

Wijzigt het gebruik van Schiphol? Dan mag dat niet leiden tot het overschrijden van de regels die voor Schiphol gelden. Elke aanpassing van het Luchthavenverkeersbesluit wordt daarom getoetst.