Controle over mestoverschot

Nederland heeft niet voldoende grond om alle geproduceerde mest nuttig te kunnen gebruiken. Daarom stelt de Rijksoverheid regels in om het overschot van fosfaat en stikstof te beheersen.

Maatregelen tegen teveel geproduceerde mest

Veehouders kunnen mest leveren aan akkerbouwers. Maar dat is niet voor alle mest mogelijk omdat er niet voldoende grond is. De Rijksoverheid heeft verschillende maatregelen om het mestoverschot te beheersen.

Verplichte mestverwerking voor veehouders

Veehouders met een mestoverschot moeten een percentage van dit mestoverschot laten verwerken. De percentages zijn afhankelijk van het overschot in de regio. De Rijksoverheid streeft ernaar dat in 2017 het nationale mestoverschot geheel wordt verwerkt.

Mestverwerking betekent toepassing van mest(stoffen) buiten de Nederlandse agrarische sector. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • Verbranding mest met opwekking van stroom. Bijvoorbeeld door pluimveemest te verbranden in een centrale en zo groene stroom te produceren.
  • Export van verwerkte mest. Andere delen van Europa en de wereld hebben een tekort aan mest(stoffen). Daarom stijgt de komende jaren de vraag naar mest. En daarmee stijgen ook de mogelijkheden voor de export ervan. Dit helpt mee aan de oplossing van het mestoverschot in Nederland.

Grondgebonden melkveehouderij

Melkveehouders mogen alleen groeien als ze voldoende grond hebben om de extra mest uit te rijden (grondgebondenheid). Of als ze het teveel aan mest dat ze produceren volledig laten verwerken. Bijvoorbeeld tot mestkorrels die naar het buitenland kunnen  worden geëxporteerd.

Vervoer dierlijke meststoffen

Boeren houden bij hoeveel mest er tussen bedrijven wordt vervoerd. Dit heet de mineralenadministratie. Vóór het vervoer nemen ze een mestmonster. Zo kunnen ze de samenstelling van de vracht bepalen. De wagen die mest vervoert beschikt over gps en automatische gegevensregistratie (AGR). Zo is altijd bekend waar de mest vandaan komt en naartoe gaat.