Gebruik van meststoffen in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Ferro Explore een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder akkerbouwers en vollegrondsgroententelers op zuidelijk zand- en lössgrond naar gedragsbepalers als het gaat om bemesting. In december 2017 tot en met februari 2018 zijn 14 gesprekken gevoerd van twee uur met akkerbouwers en vollegrondsgroententelers, en vier gesprekken met experts rondom deze doelgroep. De bevindingen in dit rapport bieden inzicht in het huidige gedrag van akkerbouwers en vollegrondsgroententelers ten aanzien van bemesten en bieden aanknopingspunten voor effectievere communicatie over bemesting vanuit de overheid.