Herbezinning mestbeleid

De rijksoverheid wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wettelijke regels. Deze herbezinning vindt in dialoog met partijen uit de samenleving plaats. 

Kaders herbezinning mestbeleid

Het Nederlandse mestbeleid bestaat uit een stelsel van wet-regelgeving met als doel het beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlakte water in Nederland. De aangekondigde herbezinning speelt zich af in een omgeving die in beweging is. Het biedt een kans om in beeld te brengen of het huidige mestbeleid deze ontwikkelingen voldoende ondersteunt en waar dit niet zo is, daarop bij te sturen. De herbezinning speelt zich af binnen de volgende kaders:

  • De Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit: Het toekomstige mestbeleid moet bijdragen aan het realiseren van kringlooplandbouw in Nederland.
  • Verbeteren waterkwaliteit: Het mestbeleid is bedoeld om de benutting van meststoffen te verbeteren, waardoor ook de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbetert.
  • EU-regelgeving: Naast bovengenoemd doel voor de waterkwaliteit bevat de Nitraatrichtlijn een aantal concrete zaken die in het mestbeleid moeten worden verankerd. Dit betreft bijvoorbeeld gebruiksnormen en het bevorderen van goede landbouwpraktijken. Naast de Nitraatrichtlijn zijn ook de doelen van de Kaderrichtlijn Water van belang.
  • Verminderen fraudeprikkels: De voordelen van niet-naleving van de mestregelgeving kunnen voor individuele ondernemers groot zijn. Er is dus een financiële prikkel om te frauderen. Een herzien mestbeleid moet zo min mogelijk fraudeprikkels bevatten.
  • Handhaafbaarheid: Een nieuw mestbeleid moet goed handhaafbaar zijn, zodat naleving wordt bevorderd en overtredingen effectief kunnen worden aangepakt.
  • Regeldruk: Zowel ondernemers als de overheid worden op dit moment geconfronteerd met hoge lasten. Een nieuw mestbeleid mag niet leiden tot hogere administratieve lasten of uitvoeringslasten.