Programma Flexibilisering Asielketen

Het Programma Flexibilisering Asielketen werkt een onderdeel van de integrale migratieagenda van het kabinet uit, namelijk het voornemen onder pijler 3 van de agenda (‘Solidair en solide asielstelsel binnen de Europese Unie en in Nederland’). Doel hiervan is om te komen tot een flexibeler asielstelsel in Nederland. 

Ontwikkelen flexibel asielstelsel

De partners in en om de asielketen (de ministeries van JenV en SZW, IND, COA, DT&V, DJI, Politie, KMar, gemeenten en maatschappelijke organisaties) ontwikkelen een stelsel dat flexibeler kan inspelen op grote veranderingen in de instroom van asielzoekers. Hierbij worden lessen getrokken uit de ervaringen met grote schommelingen in de instroom in 2015 en 2016. Daarnaast zetten de partners in op een maatschappelijk en financieel effectiever systeem en het voorkomen van ad hoc maatregelen. 

Beoogde resultaten van het flexibele asielstelsel:

  • een voorspelbaar, transparant en efficiënt asielproces;
  • beheersing van doorlooptijden van de asielprocedure;
  • afstemmen van opvangcapaciteit op schommelingen in de instroom;
  • aansluiting op huisvesting en integratie in de gemeenten, dan wel een effectief terugkeertraject.