Solidair en solide asielstelsel binnen de Europese Unie

De regels over asiel in Nederland en Europa worden aangepast. Dat moet leiden tot asielbeleid dat beter kan reageren op veranderingen in aantal en type asielzoekers.

Aanpassingen Europees asielbeleid

Europa heeft een gemeenschappelijk Europees asielbeleid, het GEAS. Het kabinet ziet verbeteringen voor dit beleid op deze punten:

  • Harmonisatie: gelijke regels voor asiel en dezelfde bescherming van asielzoekers in alle EU-lidstaten.
  • Minder doorreis: beperken van doorreizen door asielzoekers die ergens anders al een asielverzoek hebben ingediend.
  • Solidair beleid: EU-landen kunnen elkaar meer helpen door bijvoorbeeld asielzoekers over te nemen.

Aanpassingen Nederlands asielbeleid

Het Nederlandse asielbeleid moet beter aansluiten op veranderingen in aantallen asielzoekers en hun situatie. Dit voorkomt dat asielbeleid te veel geld kost en geen steun krijgt uit de maatschappij. Het kabinet gaat het asielstelsel op een aantal punten aanpassen. Dit doet het kabinet  in nauwe samenwerking met medeoverheden en organisaties die zich bezighouden met migratie.

Flexibeler en efficiënter asielproces

Het asielproces wordt opnieuw ontworpen. Denk aan een gezamenlijke planning, meer samenwerking en versnelling van het proces. Bij het herontwerp zal rekening worden gehouden met maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Bijvoorbeeld door overlastgevende asielzoekers.

Flexibele opvang

Niet alleen het asielproces, maar ook de opvang moet kunnen meebewegen met de behoefte. Het kabinet werkt aan flexibele vormen van asielopvang.

Betere aansluiting na opvang

Is de kans groot dat iemand asiel kan krijgen? Dan wordt snel werk gemaakt van huisvesting, onderwijs en zorg. Voor asielzoekers die weinig of geen kans op asiel hebben, wordt zo snel mogelijk gestart met het realiseren van terugkeer.