Voorkomen van irreguliere migratie

Het merendeel van de migranten komt Nederland binnen op een reguliere en veilige manier. Maar soms gebeurt dit op een manier die in strijd is met de regels. Bijvoorbeeld omdat migranten geen visum of paspoort hebben. Dan is er sprake van irreguliere migratie. Dit gaat vaak gepaard met verdrinkingen, mensensmokkel en uitbuiting. Het kabinet wil irreguliere migratie zoveel mogelijk voorkomen.

Aanpak oorzaken in herkomstlanden

Het kabinet wil irreguliere migratie voorkomen door het aanpakken van de belangrijkste oorzaken in herkomstlanden. Door een beter perspectief te scheppen voor potentiële migranten in eigen land voelen zij zich minder genoodzaakt om te vertrekken. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan vergroten van veiligheid en stabiliteit in die landen, het verminderen van armoede door meer aandacht voor de hoge (jeugd-)werkloosheid en  bevolkingsgroei in herkomstlanden. Beter (beroeps-)onderwijs biedt meer perspectief op een baan en een inkomen. Maar er kan ook worden gedacht aan maatregelen om  de bevolking weerbaarder te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Deze maatregelen zijn belangrijk, maar hebben pas op de lange(re) termijn effect.

Beheersing migratieproces

Ook een betere beheersing van het migratieproces is van belang om irreguliere migratie te voorkomen. Het draagt eraan bij dat migranten niet ongecontroleerd kunnen doorreizen en zo in kwetsbare posities terecht komen. Nederland moet hiervoor de samenwerking met herkomst- en doorreislanden verbeteren.

Effectief grensbeheer

Om migratie beter beheersbaar te maken, is effectief grensbeheer nodig. Het kabinet zet in op:

  • samenwerking met een aantal landen in Noord-Afrika om grensbewaking in die landen te verbeteren.
  • effectieve grenscontroles en maatregelen op Nederlands grondgebied. Hiervoor is geïnvesteerd in de Koninklijke Marechaussee. Deze investering versterkt niet alleen de Nederlandse buitengrenzen. Deze kan ook bijdragen aan het beheer van de Europese buitengrenzen.
  • investeren in verdere digitalisering van het grensbeheer. Dit versterktgrenscontroles, veiligheid en mobiliteit.