Belasting op water

Er zijn verschillende belastingen over water, zoals belasting over leidingwater en btw. De overheid wil met deze heffingen stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater.

Soorten belasting over water

De volgende belastingen worden geheven over water:

  • belasting op leidingwater (BoL);
  • belasting op toegevoegde waarde (btw);
  • provinciale grondwaterbelasting;
  • precariobelasting.

Bedrijven en particulieren betalen belasting op leidingwater, btw en precariobelasting. De provinciale grondwaterbelasting geldt alleen voor waterbedrijven.

Over water voor noodsituaties, zoals bluswater, wordt geen belasting geheven.

Belasting op leidingwater (BoL)

De leveranciers van leidingwater (drinkwater) betalen leidingwaterbelasting aan de Belastingdienst. Zij berekenen de belasting door aan hun klanten. De belasting staat apart op de nota vermeld. Belasting op leidingwater is ingevoerd om spaarzaam omgaan met leidingwater te stimuleren.
De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat een verbruiker afneemt. Per 1 januari 2015 wordt er alleen leidingwaterbelasting geheven over de eerste 300 m3. Het tarief voor leidingwaterbelasting voor 2018 staat op de website van de Belastingdienst.

Btw op leidingwater

De overheid belast de consumptie van leidingwater met btw. Voor leidingwater geldt het lage btw-tarief van 6%. De btw die over drinkwater geheven wordt, staat apart op de waternota vermeld.

Provinciale grondwaterbelasting

Provincies leggen waterbedrijven grondwaterbelasting op. De hoogte van de heffingen verschilt per provincie.

Precariobelasting over water

Gemeenten kunnen precariobelasting opleggen aan bedrijven en particulieren. Niet alle gemeenten heffen deze belasting. Ook verschilt de hoogte hiervan per gemeente.

Afschaffen precariobelasting voor leidingnet gas, water en electriciteit

Het kabinet wil de precariobelasting voor de netwerken voor gas, water en elektriciteit in 2026 afschaffen. Gemeenten mogen deze belasting opleggen aan bedrijven en particulieren als zij voorwerpen plaatsen onder, op of boven gemeentegrond.

De belasting vervalt, omdat de nutsbedrijven de belasting doorberekenen aan alle klanten. Maar niet alle klanten wonen in de gemeente die de belasting int. Zij hebben dus ook geen invloed op de beslissingen van de gemeenteraad. Want zij hebben geen stemrecht in die gemeente.

Precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan.