Energiebelasting

De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken.

Verschuiving van aardgas naar elektriciteit

Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte.

Tarieven energiebelasting

De tarieven van de energiebelasting staan op de site van de Belastingdienst. U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier, die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Teruggaaf energiebelasting

In sommige gevallen kunnen bedrijven en instellingen energiebelasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld als een bedrijf aardgas en elektriciteit gebruikt om zelf elektriciteit op te wekken. Bij een gedeelde elektriciteitsaansluiting is ook teruggaaf van energiebelasting mogelijk. Bijvoorbeeld als een huis is gesplitst in 2 of meer aparte woningen.

Belastingvermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. U krijgt deze belastingvermindering omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Over dat deel betaalt u geen belasting. De belastingvermindering is per 2019 verlaagd. Het huidige tarief per elektriciteitsaansluiting vindt u in de tabel 'Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2011-2019' op de website van de Belastingdienst.  

Verrekening vermindering energiebelasting

De energieleverancier verrekent de belastingvermindering met de energierekening. Wie in een jaar minder energiebelasting betaalt dan het bedrag van de belastingvermindering, krijgt toch de volledige belastingvermindering. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Zonnepanelen en energiebelasting

Burgers en bedrijven die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen en die elektriciteit zelf verbruiken, hoeven over de zelf opgewekte elektriciteit geen energiebelasting te betalen.

Let op: als u zonnepanelen heeft en stroom levert aan uw energieleverancier, wordt u door de Belastingdienst gezien als ondernemer voor de omzetbelasting. Meer informatie over het betalen van omzetbelasting door eigenaren van zonnepanelen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verhuurders die zonnepanelen op een huurwoning plaatsen en daarmee elektriciteit leveren aan de huurder, krijgen ook vrijstelling van energiebelasting. De vrijstelling geldt alleen voor de stroom die met de zonnepanelen is opgewekt.

Minimumprijs CO2-uitstoot

Voor bedrijven die stroom produceren wil het kabinet een nieuwe nationale heffing op CO2-uitstoot van elektriciteitsopwekking invoeren. De overheid wil hiermee stimuleren dat bedrijven minder fossiele brandstoffen gebruiken voor de productie van elektriciteit. Deze nieuwe minimumprijs op CO2-uitstoot moet in 2020 ingaan en komt naast de Europese emissieprijs op de uitstoot van CO2.

Prinsjesdag 2020: plannen kabinet

Het kabinet wil dat de binnenvaart hoeft vanaf 2021 geen energiebelasting meer te betalen op walstroom. Dat is bekend gemaakt op Prinsjesdag. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.