Duurzame brandstoffenmix

De Rijksoverheid heeft samen met verschillende organisaties een visie ontwikkeld voor gebruik van brandstoffen in de toekomst. De zogenoemde duurzame brandstofvisie. Hierin staat welke brandstoffen voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen het beste kunnen gebruiken.

De Rijksoverheid ontwikkelde de duurzame brandstofvisie samen met brandstofproducenten, voertuigproducenten, energiebedrijven, vervoerders en verladers, maatschappelijke koepelorganisaties en NGO’s, kennisinstellingen en decentrale overheden. De duurzame brandstofvisie wordt ook wel duurzame brandstoffenmix genoemd.

Duurzame doelen mobiliteit- en transportsector

In het Energieakkoord voor duurzame groei staan duurzame doelen voor de mobiliteits- en transportsector:

  • In 2030 mag de mobiliteits- en transportsector maximaal 25 megaton CO2 uitstoten. Dit is 17% minder dan in 1990.
  • De ambitie van de Europese Unie voor 2050 is 60% minder CO2 dan in 1990.
  • Vanaf 2035 moeten alle nieuw verkochte personenauto’s in staat zijn om CO2- emissievrij te rijden.

Fossiele en duurzame brandstoffen vullen elkaar aan

Met bevordering van het gebruik van duurzame brandstoffen kan Nederland deze doelen halen. Hiervoor hebben de SER-partners van het Energieakkoord een visie gemaakt: Duurzame brandstofvisie met LEF. De visie beschrijft hoe de verschillende soorten fossiele en alternatieve brandstoffen elkaar kunnen aanvullen. Maar ook waar ze niet goed met elkaar samengaan.

De SER-partners zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Actieagenda en uitvoeringsagenda duurzame brandstoffen

De Duurzame brandstofvisie is een uitwerking van afspraken uit het Energieakkoord. Op basis van de visie hebben de partijen een actieagenda Duurzame brandstoffen gemaakt. Hierin beschrijven zij wat ze op korte en lange termijn kunnen gaan doen. Er zijn afspraken gemaakt om een aantal acties voor de uitvoeringsagenda Mobiliteit en Transport uit te gaan voeren.