Gevolgen modernisering Wetboek van Strafvordering

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering raakt veel organisaties in en om de strafrechtketen. Daarom brengen zij in een vroeg stadium de verwachte gevolgen van de wetswijzigingen in kaart.

Een praktisch wetboek

De direct geraakte organisaties onderzoeken tijdens de pre-consultatie de gevolgen van de (wets)voorstellen (uitvoeringsconsequenties). Hun feedback wordt gebruikt om de kwaliteit van wetten en regels te verbeteren.

Ook kijken de organisaties wat de voorgestelde veranderingen in wetgeving betekenen voor hun werkwijze en bedrijfsvoering. Dit doen zij samen met wetgevingsjuristen en beleidsdirecties van het ministerie. Zij voeren onderzoek uit naar verwachte effecten. Daarbij is aandacht voor bijvoorbeeld:

  • werkwijzen;
  • personeel;
  • informatievoorziening en ICT;
  • financiën.

De resultaten van deze onderzoeken komen in een paragraaf 'uitvoeringsconsequenties'. Deze staat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Zo is al voor de start van de formele consultatie duidelijk wat de praktische gevolgen zijn.

Voorbereiding op de invoering

Organisaties in de strafrechtketen moeten hun werkprocessen en bedrijfsvoering aanpassen vóór het nieuwe wetboek in werking treedt. Ook moeten mensen worden bijgeschoold. En iedereen die ermee moet werken, moet ervan weten. Een zorgvuldige invoering duurt daarom een aantal jaar. De organisaties bereiden zich hier samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid op voor.