Jan Watse Fokkens, voorzitter van de Commissie modernisering van het Wetboek van Strafvordering

“Het Wetboek van Strafvordering is de afgelopen vijfentwintig jaar veel gewijzigd. Dat heeft geleid tot een verbrokkeld geheel. Daar komt verandering in. Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt in nauw overleg met Rechtspraak, OM, politie en advocatuur aan een modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Als voorzitter van de Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering geef ik samen met vier hoogleraren en een staatsraad advies over de nieuwe wetsteksten."

Jan Watse Fokkens

Jan Watse Fokkens, oud Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en voorzitter van de Commissie modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

"De talloze wijzigingen in het wetboek zijn onder meer een gevolg van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Richtlijnen en Kaderbesluiten van de EU, de invoering van nieuwe ingrijpende opsporingsbevoegdheden en van wetten ter verbetering van de efficiency van het strafproces. Veel van die wijzigingen zijn onder grote tijdsdruk tot stand gekomen en waren daardoor soms van onvoldoende kwaliteit of maakten het wetboek minder overzichtelijk. Voor de Commissie zijn daarom systematiek van de vernieuwing, verenigbaarheid van voorstellen met Europese regelgeving en rechtspraak en praktische toepasbaarheid belangrijke invalshoeken.

Bijvoorbeeld op het terrein van de opsporing. Nu zijn de bijzondere opsporingsbevoegdheden als infiltratie en afluisteren op drie plaatsen geregeld, terwijl het - meestal - om dezelfde bevoegdheden gaat. Met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt dit slechts een maal en eenvoudiger geregeld.

Met de modernisering proberen we allerlei organisatorische problemen weg te nemen en het makkelijker voor de rechtspraktijk te maken. Een belangrijke verbetering is een duidelijker regeling van het voorbereidend onderzoek door de rechter-commissaris met inbreng van OM en verdediging waardoor zaken vollediger voorbereid ter zitting kunnen komen en het onderzoek ter zitting vaker zonder onnodige aanhoudingen voor nader onderzoek kan verlopen. Dit verbetert de kwaliteit en snelheid van de rechtspraak."

Jan Watse Fokkens, oud Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en voorzitter van de Commissie modernisering van het Wetboek van Strafvordering.