Eindrapport Pilot 'Kennisdelen Nano in de verfketen'

Engelstalige eindrapportage van TNO over de pilot 'Kennisdelen Nano in de verfketen'. 

Pilot in de verfketen uitgevoerd

In opdracht van het Ministerie van IenM is door TNO in samenwerking met IVAM/UvA een pilot in de verfketen uitgevoerd. Deze pilot was erop gericht zichtbaar te maken hoe het staat met informatie in de verfketen over het gebruik van nanomaterialen en over het bepalen en beheersen van eventuele risico’s.

Het eindrapport concludeert dat gegevens die nodig zijn voor risicobeoordeling van verf met nanomaterialen schaars zijn. Ook over risicobeoordelingsmethoden bestaat nog veel onzekerheid. In het rapport is daarom gewerkt met best beschikbare gegevens en bij 2 bedrijven zijn aanvullende blootstellingsmetingen verricht.

Het rapport adviseert voorzorg toe te passen, dat wil zeggen minimalisatie van blootstelling na te streven zolang onvoldoende data over risico’s beschikbaar zijn. Voor nanozilver-emissies naar het milieu wordt in het bijzonder gewaarschuwd, met het oog op mogelijke resistentieontwikkeling bij bacteriën (nanozilver wordt ook toegepast als antibioticum).

Overigens bleek het moeilijk bedrijven te vinden die mee konden doen in deze pilot. Het rapport geeft hiervoor verschillende verklaringen, waaronder het gebrek aan transparantie in de keten.