Antwoord op Kamervragen over de toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en het pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten.