Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie van kracht. De wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Ook maakt deze wet een betere controle mogelijk op de naleving van deze arbeidsvoorwaarden door de Europese bedrijven.

Arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is op 18 juni 2016 ingegaan. Deze wet geldt voor bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland een klus komen verrichten. Hun personeel heeft in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, zoals:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Betere controle naleving arbeidswetten bij detachering

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU maakt een betere controle mogelijk van bedrijven die onder deze wet vallen. Deze bedrijven kunnen een boete krijgen als zij de Nederlandse arbeidswetten niet naleven. De Inspectie SZW kan deze boetes opleggen.

Ook moeten deze bedrijven bewijzen dat zij zich aan de wet houden. Bijvoorbeeld door loonstrookjes op de werkplek te bewaren of direct digitaal beschikbaar te hebben. Zo kunnen de bedrijven aantonen dat hun werknemers het loon krijgen waarop zij recht hebben.

Voorbeeld detachering waarbij de wet geldt

In de volgende voorbeeldsituatie geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU:

Een Nederlandse provincie laat een brug bouwen. Voor een deel van de bouw huurt de provincie een Duits  bedrijf in. Dit bedrijf komt voor een jaar met eigen personeel in Nederland werken. Dit personeel heeft in ieder geval recht op bescherming door de Nederlandse arbeidswetten. Dit betekent bijvoorbeeld recht op het Nederlandse minimumloon, ook als het minimumloon in Duitsland lager ligt.

Daarnaast geldt er vaak een algemeen verbindend verklaarde cao in de bouwsector. Dan kan de werknemer ook aanspraak maken op het cao-loon dat bij zijn functie en ervaring past.

Detacheringsrichtlijn en handhavingsrichtlijn in één wet

De Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn zijn samengekomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU. De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid is ingetrokken.

Meer informatie over Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

Lees meer over de categorieën van detachering, de harde kern van arbeidsvoorwaarden en de maatregelen voor handhaving.

Kabinet Rutte III: internationaal gelijk speelveld

Het kabinet vindt dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond moet worden met gelijk loon. Dit moet zorgen voor minder concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers uit verschillende EU-landen. Voor bedrijven én werknemers. Het kabinet wil zich hier hard voor maken in de EU. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.