Essay Re-creatie door arbeidsmigratie

Dit essay is een verkenning van randvoorwaarden bij tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken. Het gaat dan om de beleidsmatige, juridische en economische randvoorwaarden. De publicatie is in opdracht van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld.