Handreiking Participatieverklaring (voor gemeenten)

Deze handreiking gaat specifiek in op de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor de doel-groep asielgerechtigden en hun gezinsleden vanaf januari 2016 tot de inwerkingtreding van de wijzigin-gen in de Wet inburgering uiterlijk per 1 juli 2017.