Inburgering en integratie van nieuwkomers

De overheid vindt het belangrijk dat vreemdelingen meedoen in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. De taal beheersen is daarbij een voorwaarde.

Verplicht inburgeren en Nederlandse taal leren

Komt u van buiten de EER, Zwitserland of Turkije voor langere tijd naar Nederland? En bent u tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd? Dan bent u verplicht Nederlands te leren. Dit geldt ook voor geestelijk bedienaren, zoals imams en predikanten. De taal leren is 1 van de onderdelen van de verplichte inburgering. Vreemdelingen uit de EER, Zwitserland en Turkije zijn wettelijk niet verplicht om in te burgeren. Nederlands leren is voor hen net zo belangrijk.

Verplichte inburgering begint buiten Nederland

Inburgering begint al in het land van herkomst. U moet voor uw komst het basisexamen inburgering buitenland afleggen.

Teruggave examengeld basisexamen inburgering buitenland

Ziet u af van het examen of kunt u het examen niet binnen 6 maanden afleggen? Dan kunt u het geld dat u heeft betaald voor een inburgeringsexamen in het buitenland terugvragen.

Inburgeringsplicht in Nederland

Als u eenmaal in Nederland woont, moet u verplicht inburgeren. Dat betekent dat u een inburgeringsexamen moet doen. Als u dat heeft gedaan, kunt u beter meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan een opleiding volgen en u heeft meer kans op werk.

Nieuwkomers moeten bijvoorbeeld weten:

  • op welke manieren zij werk kunnen vinden;
  • hoe ze een afspraak kunnen maken bij het ziekenhuis;
  • welke scholen er zijn (als zij kinderen hebben).

Uitzonderingen verplicht inburgeringsexamen

In sommige gevallen hoeven nieuwkomers geen inburgeringsexamen te doen. Bijvoorbeeld als ze door psychische of lichamelijke beperkingen het examen niet kunnen halen.

Geld lenen voor inburgerings- of taalcursus

Bent u verplicht om in te burgeren? Dan kunt u geld lenen van de overheid om een inburgerings- of taalcursus te doen.

Cursus voorbereiding op inburgering

Nieuwkomers kunnen voorafgaand aan het inburgeringsexamen een inburgeringscursus doen. Asielzoekers kunnen al vrijwillig met de cursus starten terwijl zij in een asielzoekerscentrum verblijven.

Inspanningen voor inburgering

De overheid volgt de inspanningen die nieuwkomers voor inburgering doen consequent en vanaf het begin. Wie zich onvoldoende inzet, verliest de verblijfsvergunning. Dat laatste geldt niet voor mensen die recht hebben op asiel. Maar ook voor hen geldt dat zij zich in moeten zetten om in te burgeren.

Bevorderen participatie vreemdelingen

Om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij is het belangrijk om de taal te leren. Daarnaast is het van belang om de rechten en plichten te kennen. En weten wat de kernwaarden van de Nederlandse samenleving zijn. Kernwaarden zoals vrijheid van meningsuiting, solidariteit en vrijheid van godsdienst.

Het ministerie van SZW heeft een filmpje gemaakt waarin deze kernwaarden worden uitgelegd.

Participatieverklaring

Iedereen die in Nederland mag blijven en moet inburgeren, ondertekent de participatieverklaring. Dat geldt ook voor migranten die komen in verband met gezinsvorming of gezinshereniging. De verplichte deelname aan de activiteiten rond de participatieverklaring wordt opgenomen in de Wet Inburgering.

Lees meer over de participatieverklaring in de brief aan de gemeenten van 18 januari 2016 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Informatie voor gemeenten over participatieverklaringstraject

Het participatieverklaringstraject, onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, wordt sinds 2016 door gemeenten aangeboden aan inburgeringsplichtige vergunninghouders. Het participatieverklaringstraject bestaat uit het verzorgen van een inleiding, nadere begrippen en de tekst van de participatieverklaring (bijvoorbeeld met een workshop en/ of gesprek over de Nederlandse kernwaarden en spelregels van circa een dagdeel) en het aanbieden van de landelijke participatieverklaring (in het Nederlands) ter ondertekening.

Voor het inrichten van het participatieverklaringstracject krijgen gemeenten de volgende ondersteuning:

Wijzigingen inburgeringsstelsel

Het kabinet wil het inburgeringsstelsel wijzigen. Zo moeten nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Bijvoorbeeld via 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren:

  1. Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Zodat nieuwkomers binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal beheersen. En tegelijkertijd vrijwilligerswerk doen.
  2. Een route voor jongeren. Zodat ze zo snel mogelijk een schooldiploma kunnen halen.
  3. Een speciale route voor mensen die route 1 en 2 niet kunnen doen. Zodat ook zij zich in de maatschappij kunnen redden.

De plannen voor het nieuwe stelsel staan in een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer. En ze zijn opgenomen in de begroting van het ministerie van ministerie van SZW voor 2019. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.