Wie mag in Nederland komen werken?

Werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen in Nederland werken. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie (EU), plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ook werknemers met de Zwitserse nationaliteit mogen in Nederland werken. Werknemers uit overige landen mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken.

Werknemers uit andere landen

Werknemers van buiten de EER mogen alleen in Nederland werken in de volgende situaties:

 • De werknemer heeft een verblijfsdocument met de aantekening 'Arbeid is vrij toegestaan'.
 • De werknemer heeft een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen. Daarop staat de aantekening 'Arbeid is vrij toegestaan'.
 • De werknemer heeft een geldige gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
 • De werkgever heeft een geldige tewerkstellingsvergunning voor een werknemer van buiten de EER. De werknemer moet ook een geldige verblijfstitel hebben, bijvoorbeeld een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Per 1 juli 2018 kunnen werknemers uit Kroatië in Nederland aan het werk zonder dat ze daar een tewerkstellingsvergunning voor nodig hebben.

Uitzonderingen buitenlandse werknemers

Voor bepaalde groepen buitenlandse werknemers geldt een uitzondering. Zij  kunnen hierdoor makkelijker aan de slag:

 • Internationale concernmedewerkers, studenten, assistenten in opleiding, artiesten en musici. Meer informatie voor deze groepen is te verkrijgen bij UWV.
 • Voor asielzoekers en kenniswerkers gelden speciale regels.
 • Niet-Europese studenten die in Nederland studeren en stage willen lopen. Nuffic heeft hierover meer informatie.
 • Voor hogere leidinggevenden, specialisten, sportcoaches, sporters en artiesten geldt een aparte aanvraagprocedure. Meer informatie hierover geeft UWV.

Dienstverleners uit de EER

Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Heeft een dienstverlener uit de EER werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Voorwaarde is dat de werknemer toestemming heeft om te werken in het thuisland van de dienstverlener. Een voorbeeld is een Duits installatiebedrijf met werknemers uit de Oekraïne. De werknemers hebben toestemming om in Duitsland in loondienst te werken.

Bij dit soort grensoverschrijdende dienstverlening geldt een zogenoemde ‘notificatieplicht’. De buitenlandse dienstverlener moet vooraf informatie geven aan het UWV over:

 • het bedrijf;
 • de aard van de dienst(en);
 • de identiteit van de werknemers;
 • welke sociale zekerheidsregeling op de werknemer van toepassing is.

Deze informatie moet worden doorgegeven met het formulier Melding grensoverschrijdende dienstverlening. Dit formulier voor de melding grensoverschrijdende dienstverlening staat op de website Werk.nl van het UWV. Het formulier is ook in het Engels beschikbaar. Dan heet het Notification of cross-border services.