Memorie van toelichting bij wetsvoorstel wijziging Awb in verband met Omgevingswet

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.