Nationaal Programma Landelijk Gebied: gebiedsgericht werken aan natuur, water en klimaat

De overheid wil vóór 2030 de natuur versterken, de waterkwaliteit verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Onder meer de stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden moet fors omlaag. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gaat samen met provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners, grondeigenaren en grondgebruikers op zoek naar oplossingen per gebied.

Nationale doelen landelijk gebied

Elk gebied is anders. De kwaliteit van natuur, water en bodem is nergens hetzelfde. Daarom verschillen de doelen per gebied. Bijvoorbeeld ten aanzien van de stikstofuitstoot.

Het NPLG bevat een kaart met richtinggevende stikstofdoelen per gebied (pdf). Dit betekent dat in 2025 tenminste voor 40% van de natuur de kritische depositiewaarde (KDW) niet meer mag worden overschreden.

In 2030 moet dat 74% zijn. In oktober 2022 wordt bekend wat de richtinggevende doelen zijn voor water en klimaat.

Uitvoering van de plannen

Uiterlijk in juli 2023 moeten provincies de plannen per gebied klaar hebben en kan de uitvoering beginnen. Voor elk gebied is dan duidelijk wat het doel is voor de opgaven voor emissiereductie, natuurherstel en water en hoe dat gehaald gaat worden.

Bij de uitvoering van de gebiedsplannen speelt de landbouwsector een belangrijke rol. Maar ook andere sectoren leveren een bijdrage. Denk aan industrie, transport, bouw en lucht-, zee- en scheepvaart.

Rijk: € 24,3 miljard voor gebiedsplannen

Voor de gebiedsaanpak heeft het kabinet € 24,3 miljard uit een transitiefonds beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard).

Ecologische Autoriteit beoordeelt gebiedsplannen

Als de provincies hun gebiedsplannen hebben opgesteld, gaat een Ecologische Autoriteit deze beoordelen. Deze onafhankelijke organisatie wordt na de zomer ingesteld.

Nederlandse en Europese maatregelen

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) valt onder de Nationale Omgevingsvisie en is een beleidsprogramma van:

  • het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
  • het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW);
  • het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Om het Rijk, provincies en andere overheden te helpen bij een goede uitvoering van de transitie van het landelijk gebied wordt een Regieorganisatie Realisatie Landelijk Gebied ingesteld.

Met de NLPG voldoet Nederland aan afspraken in de Europese Klimaatwet.