Primos Prognose 2009

De Primos Prognose 2009 beschrijft de toekomstige ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw, de huishoudenssamenstelling en de woningbehoefte op nationaal en regionaal niveau. De raming geeft  de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen op basis van de huidige inzichten. 

De bevolkingsprognose is afgestemd op de nationale bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van december 2008. Bij de huishoudensprognose is uitgegaan van de situatie per 1-1-2008 volgens de huishoudensstatistiek van het CBS. De woningbehoeftecijfers die in deze rapportage worden beschreven zijn kwantitatief: Er wordt aangegeven hoeveel woningen er nodig zijn. De cijfers geven inzicht in de mate waarin de regionale woningmarkten ruimer of krapper worden. De toekomstige nieuwbouw hangt uiteraard mede af van de mate waarin de bestaande woningvoorraad kwalitatief aansluit bij de vraag van de consument en van het overheidsbeleid.