Rapport Modernisering Woningwaarderingsstelsel

Modernisering van het woningwaarderingsstelsel - Vereenvoudiging via de WOZ-waarde.