Woononderzoek Nederland (WoON)

De Rijksoverheid doet om de 3 jaar onderzoek naar hoe mensen wonen en willen wonen. Ze kijkt daarbij onder meer naar de samenstelling van huishoudens, de woning, de woonlasten, woonwensen en woonomgeving.

Het onderzoek wordt gebruikt voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, in het beleidsontwikkelingtraject en voor het beantwoorden van Kamervragen. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt. Daarnaast kent het onderzoek verschillende vervolgmodules, zoals de module Energie en de Verhuismodule.

WoOn 2018 gestart!

Eind november 2016 hebben het ministerie van BZK en Centraal Bureau voor de Statistiek een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON 2018). De enquête van WoON 2018 wordt gehouden van september 2017 tot en met april 2018. De resultaten van WoON 2018 worden begin 2019 gepresenteerd.

Ook bij WoON 2018 bestaat er voor provincies, regio’s en gemeenten al dan niet in samenwerking met woningcorporaties de mogelijkheid om de WoON-steekproef te verhogen zodat analyses op lokaal niveau mogelijk worden. Meer informatie over deze zogenaamde oversampling vindt u op www.woononderzoek.nl.

Doe mee aan de Woningmarktscriptieprijs!

Het ministerie van BZK wil stimuleren dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker zijn weg vindt naar beleidsmakers. Daarom looft het ministerie sinds 2012 een scriptieprijs uit voor masterscripties waarbij het WoON is gebruikt. Om meer studenten in de gelegenheid te stellen hun talenten te tonen is de WoON-scriptieprijs verbreed naar de Woningmarktscriptieprijs. De belangrijkste wijziging is dat bij de Woningmarktscriptieprijs het gebruik van het WoON geen voorwaarde is voor deelname.

De Woningmarktscriptieprijs 2017 wordt uitgereikt in het najaar van 2017.  De inzendtermijn voor de Woningmarktscriptieprijs 2017 sluit op 15 juli 2017.

In de flyer op deze pagina staat meer informatie over de Woningmarktscriptieprijs, onder andere over de voorwaarden.

Resultaten WoONderzoek 2015

De resultaten van het WoON 2015 zijn gepresenteerd op 7 april 2016 op het WoON-congres. De presentaties van deze dag vindt u op www.woononderzoek.nl. Onderstaande video vat de resultaten kort samen.

(Beeldtitel: WoON2015.
Beeldtekst: Wonen in beweging. De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2015. Een animatie.

VOICE-OVER:
Wonen in beweging. Om goed zicht te houden op de bewegingen in het wonen en de woningmarkt voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek elke drie jaar het WoonOnderzoek Nederland uit.
De uitkomsten van het WoON worden door de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten gebruikt om beleid te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren. Ook veel andere partijen gebruiken het WoON.

Ruim 60.000 Nederlanders zijn gevraagd naar hun woonsituatie en woonwensen waarvan 20.000 in opdracht van provincies en gemeenten die het WoON gebruiken voor hun eigen beleid. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit het WoON2015.

(Beeldtekst: WoON2015.)
Nederlanders zijn tevreden over hun leven, hun woning en woonomgeving. Al jaren, ongeacht de schommelingen in de economie.

(Een bruine tak valt neer met daarboven in blauwe letters de tekst: Samenstelling van de woningvoorraad.)

Bijna 60 procent van de woningen in Nederland zijn koopwoningen 40 procent is huur. Deze huur-koopverhouding is stabiel sinds 2009. Corporaties bezitten het grootste deel van de huurvoorraad. Zij verhuren zo'n 2 miljoen woningen voor een prijs onder de liberalisatiegrens. In de totale huurvoorraad is het aandeel woningen boven de liberalisatiegrens gestegen sinds 2009.
(De bruine tak verschijnt met daarboven de tekst: Huishoudens en hun woningen.)

Gezinnen en paren wonen veelal in een koopwoning. Twintig jaar geleden woonde zo'n 40 procent van de 65-plusparen in een koopwoning, nu bijna 70 procent. Alleenstaanden en eenoudergezinnen huren meestal.
(De tak valt opnieuw neer. Erboven staat de tekst: Inkomens en woonuitgaven.)

Het huishoudinkomen van huurders en kopers is gedaald. Voor kopers zijn de woonuitgaven gedaald, maar voor huurders gestegen. Dit heeft invloed op de nettowoonquote. Voor eigenaren-bewoners kwam deze uit op 27 procent voor huurders op 36 procent. Het aantal goedkope scheefwoners is afgenomen terwijl dure scheefheid is toegenomen.
(De tak met daarboven: Gerealiseerde verhuizingen en verhuiswensen.)

Het aantal huishoudens dat is verhuisd, is gedaald. Het is lager dan in het WoON2009.
(Beeldtekst: 300.000 minder.)

Starters verhuizen nog steeds, doorstromers veel minder. Het aantal huishoudens met verhuiswensen is sterk gestegen. Dit komt vooral door huishoudens die misschien willen verhuizen. De groei van de verhuiswensen komt niet doordat mensen niet meer tevreden zijn met hun woning. Dat is immers stabiel. De woningmarkt is in beweging. Lees de resultaten van het WoON2015 nog eens rustig door in de publicatie Wonen in beweging op rijksoverheid.nl/woon.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: Wonen in beweging. De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2015. Op rijksoverheid.nl/woon.)

Data module Woningmarkt

De databestanden van de module Woningmarkt van het WoON 2006, 2009, 2012 en 2015 zijn beschikbaar voor (wetenschappelijk) onderzoek. Onderzoekers kunnen het gratis aanvragen op de website van het elektronisch archiveringssysteem DANS. Voor informatie over de bestanden kunt u terecht op: www.datawonen.nl/disco. Ook kunt u de vragenlijsten inzien die bij de module Woningmarkt 2006, 2009, 2012 en 2015 zijn gebruikt. Ook de vragenlijsten van de module Sociaal-Fysiek 2006 en 2009 zijn beschikbaar. Het WoON is een complex bestand. Er zijn tips en trucs om er makkelijker mee te werken.

Op www.woononderzoek.nl krijgt u toegang tot de databank van het WoOn, Citavista. U kunt op eenvoudige wijze zelf voorgedefinieerde tabellen en rapporten maken.

Meer informatie over het WoonOnderzoek Nederland

Voor vragen over het WoonOnderzoek Nederland mailt u naar: postbus.wooninfo@minbzk.nl 

Andere lopende onderzoeken:

Documenten