Werk en onderwijs voor jongeren in de Hoorn van Afrika, de Sahel, het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Nederland gaat het perspectief van jongeren in de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika vergroten. Nederland investeert in onderwijs en werk en de aansluiting tussen beide. Jongeren staan aan het begin van hun leven en verdienen de juiste vaardigheden, kennis en kansen die zij nodig hebben om te bouwen aan een stabiele toekomst voor zichzelf, hun gemeenschappen en daarmee ook Nederland.

De strategie is tot stand gekomen na consultaties met het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en individuele experts, maar ook met bedrijven en jongeren, in Nederland, in het buitenland en online. De jongerenstrategie Youth at Heart is geen afgerond verhaal, maar vormt het startpunt van een meer gerichte aanpak op de uitdagingen en kansen voor jongeren en de Nederlandse ambitie en werkwijzen om jongeren meer en beter perspectief te bieden. Dit doet Nederland samen met de jongeren.

Doel van het beleid

In diverse regio’s in Afrika en het Midden-Oosten zijn veel jongeren die geen opleiding kunnen volgen en die ook geen werk kunnen vinden. Andere jongeren volgen onderwijs waar ze weinig van leren. Of ze doen werk waar ze niet van rond kunnen komen. Hierdoor is er veel jeugdwerkloosheid. De Nederlandse regering wil investeren in de vaardigheden van deze jongeren, zodat zij de kans krijgen een stabiele toekomst op te bouwen.

Waarom investeert Nederland in jongeren?

Nederland wil, samen met andere partners, in jongeren investeren. Investeringen in perspectief voor jongeren, betalen zich uit in de rest van hun leven. Versterking van de positie van vrouwen en meisjes is hierin een cruciale factor. Dat doet Nederland niet alleen omdat iedereen recht heeft op fatsoenlijk werk, onderwijs en een waardig leven, maar ook omdat Nederland steeds nauwer is verbonden met de wereld om Nederland heen. Stabiliteit elders is goed voor onze eigen veiligheid en welvaart.

Hoe Nederland het beleid vorm wil geven

De Nederlandse regering wil het (beroeps)onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt door onder andere:

 • Samenwerking op te zoeken met verschillende partijen die een rol spelen, waaronder de private sector;
 • Focus op vaardigheden van jongeren die nu vaak missen en wel nodig zijn, zoals digitale vaardigheden, zelfstandig kunnen werken, flexibiliteit, et cetera;
 • Jongerenparticipatie; we moeten luisteren naar de jongeren zelf;
 • Versterken van ondernemerschap onder jongeren door toegang tot financiering, trainingen en netwerken versterken;
 • Aanbieden van stage- en leer-werkervaringen, carrière-advies en informatie voor werkzoekenden, verbeteren van vaardigheden van jongeren, modernere beroepsopleiding en -training, slechten van specifieke barrières voor jonge vrouwen om deel te nemen aan onderwijs of werk (bijvoorbeeld via kinderopvang);
 • Jongeren op de agenda zetten, zowel bij overheden als bij onze internationale partners.

Nederland wil dit bereiken door:

 • 3 nieuwe grote programma’s die zijn gestart waarmee Nederland perspectief biedt aan jongeren:
  • Challenge Fund for Youth Employment 
   Het CFYE richt zich op het creëren van toekomstperspectief voor 200.000 jongeren (waarvan de helft vrouw) door te investeren in fatsoenlijk werk en inkomen, in de regio’s Sahel, Hoorn van Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In samenwerking met het bedrijfsleven en andere relevante stakeholders worden initiatieven ontwikkeld gericht op bijv. digitale vaardigheden en soft skills.
  • Partnership for Improving Prospects for Forcibly Displaced and Host Communities
   Het aantal vluchtelingen wereldwijd is groot. Via dit programma investeert Nederland in goede bescherming en kansen op onderwijs en werk voor vluchtelingen en hun gastgemeenschappen. We werken hierbij samen met UNICEF, de Wereldbank, UNHCR, ILO en de IFC. Door samen te werken ontstaat een gezamenlijke focus op het overbruggen van het gat tussen onderwijs en werk.
  • Nexus programme for skills and jobs
   Met Nexus Skills and Jobs financiert Nederland landenprogramma’s op maat waar de vraag vanuit de arbeidsmarkt, en het aanbod van vaardigheden samen worden aangepakt. Het programma wordt opgestart in acht landen: Libanon, Jordanië, Ethiopië, Somalië, Burundi, Burkina Faso, Niger en Senegal.
 • De stem van jongeren mee te nemen in het beleid. Dit om er zeker van te zijn dat het aansluit bij de realiteit van de jongeren in de landen waar we ons op richten. Nederland moet ook de stem van jongeren zelf versterken. Door ze een podium te bieden en hun stem te laten doorklinken in de dialoog met overheden, internationale partners en bedrijven in de regio’s.

Volledige strategie Youth at Heart

U leest de volledige strategie van Youth at Heart in de publicatie. 

Video: Youth at Heart

Wereldwijd zijn er 1,8 miljard jongeren, 90% daarvan woont in ontwikkelingslanden. 

De meeste van hen gaan naar school of hebben een baan, toch is er een grote groep jongeren die niet werkt of een opleiding volgt.

Vooral in delen van Afrika en het Midden Oosten.

Als ze al een opleiding volgen, sluit deze slecht aan op de arbeidsmarkt.

Het gevolg is dat deze jongeren weinig perspectief hebben om een stabiele toekomst op te kunnen bouwen.

Praktisch onderwijs op het gebied van loodgieten, ambacht, timmerwerk en industrie moet beter worden ontwikkeld omdat dit aansluit bij de vraag in ons land.

De landbouwsector heeft potentie als banenmotor, maar veel jongeren vinden dit minder aantrekkelijk.

In Kenia zijn er weinig geschoolde vakmensen in de landbouw, dus die sector is onderontwikkeld. Mensen willen graag ‘witte-boorden’-banen. Maar met betere kansen, kan je goed beginnen in de landbouw. Land is goedkoop… en in die sector is weinig concurrentie.

De werkloosheid onder jongeren is 30% en onder vrouwen is dit nog hoger. 

In Jordanië is er in het onderwijs weinig aandacht voor het aanleren van praktische vaardigheden. 

Studenten krijgen veelal theoretisch onderwijs waar ze in de praktijk weinig aan hebben.

Hoe investeren we in deze jongeren?
1.    We verbeteren de match tussen onderwijs en werk. 
2.    We breiden projecten uit en gaan nieuwe partnerschappen aan
3.    We werken nauw samen met jongeren zelf

Zo plaatsen we jongeren in het hart van ons ontwikkelingsbeleid.