Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk onderstreept belang ICT

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrapportage geeft een overzicht van de prestaties van de Rijksoverheid op organisatorisch gebied. Door de keuze die in 2019 is gemaakt om te investeren in ICT was het dit voorjaar, gezien de coronamaatregelen, mogelijk om massaal thuiswerken door rijksambtenaren snel en succesvol te faciliteren. Het laat zien hoe belangrijk het is om als organisatie wendbaar te zijn en hoe essentieel de ondersteunende bedrijfsvoering is om het werk te kunnen continueren.

Personeel

Het ziekteverzuim onder medewerkers daalde in 2019 licht. Een aantal belangrijke onderwerpen zoals de Brexit, het Klimaatakkoord, het stikstofdossier en de gaswinning in Groningen vergden extra inzet van het Rijk en hebben mede geleid tot bijna 5 procent meer personeel. In combinatie met de uitstroom van medewerkers leidde dit ook tot meer gepubliceerde vacatures dan het jaar ervoor. Het Rijk streeft op een actieve manier naar het binnenhalen en vasthouden van talent door onder andere meer trainees aan te nemen en specifieke (trainee)programma’s, zoals bijvoorbeeld op het gebied van ICT, te starten. In 2019 steeg het aandeel vrouwelijke rijksambtenaren opnieuw. Het aandeel vrouwelijke topmanagers steeg in 2019 van 36 naar 40 procent.

ICT en informatiebeveiliging

Digitalisering biedt geweldige kansen. Door het coronavirus werken de meeste rijksambtenaren net als vele Nederlanders momenteel thuis. Het snel en adequaat bieden van thuiswerkvoorzieningen was mogelijk door de flexibiliteit van onze medewerkers en de reeds ingezette lijn om thuiswerken te faciliteren. Het videovergaderen kon bijvoorbeeld na het uitbreken van het coronavirus binnen mum van tijd grootschalig worden uitgerold. De ontwikkelingen met digitalisering vragen blijvende aandacht voor informatiebeveiliging. Om de digitaliseringsambities uit te voeren is voldoende goede capaciteit nodig. Naast het aantrekken van voldoende ICT’ers is het belangrijk dat ambtenaren voldoende kennis hebben over de impact van digitalisering op hun werk. Daar wordt met scholing en opleiding in geïnvesteerd.

Duurzaamheid

In 2019 heeft het kabinet de inkoopstrategie “Inkopen met Impact” vastgesteld. Bij alle inkoop van de Rijksoverheid moeten duurzaamheid, goede arbeidsomstandigheden en innovatie de standaard zijn. De netto CO2-uitstoot van het Rijk daalde in 2019 van 271.000 ton naar 251.000 ton. Een aantal klimaatdoelen weet het Rijk nog niet te halen, zoals voldoende emissievrije voertuigen. Het Rijk onderneemt actie om in de toekomst aan de doelen te kunnen voldoen. Verduurzaming van het Rijksvastgoed is een belangrijk onderdeel van de klimaatambities. Daarom is in 2019 een routekaart voor verduurzaming van rijkskantoren gepresenteerd.