Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren staan in de CAO Rijk. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan bijvoorbeeld afspraken over salaris(schalen), verlof en vergoedingen.  De actuele cao en de uitleg daarbij is te raadplegen op CAO Rijk

CAO Rijk voor rijksambtenaren

De CAO Rijk geldt voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden met uitzondering van:

  • civiele experts;
  • verkiezingswaarnemers;
  • lokale werknemers van Nederlandse ambassades in het buitenland;
  • onderwijspersoneel op een Europese School.

De CAO Rijk geldt ook niet voor het personeel van politie en defensie. Voor deze werknemers gelden aparte regelingen. Zo kennen bijvoorbeeld politie en defensie ieder hun eigen arbeidsvoorwaardenregelingen. Andere overheidssectoren, zoals gemeenten en provincies, hebben hun eigen cao.

Onderhandelingen over de CAO Rijk

De CAO Rijk wordt namens de Staat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met (minimaal 2) vakbonden gesloten. De CAO Rijk is een ondernemings-cao, met beperkte afwijkingsmogelijkheden. De onderhandelingen over de CAO Rijk worden gevoerd in het Sectoroverleg Rijk. Deelnemers aan dit overleg aan vakbondszijde zijn FNV, Ambtenarencentrum, CNV Connectief en CMHF.

Aan werkgeverszijde zijn dit de ambtelijke vertegenwoordigers van de Staat der Nederlanden. Als er een cao-akkoord wordt gesloten, worden de afspraken verwerkt in een nieuwe versie van de CAO Rijk.