Afspraken Wsw statistiek 2016 en 2017

Recent  zijn  een aantal afspraken gemaakt tussen SZW, VNG en Cedris over de Wsw-statistiek 2016 en 2017. Met de Wsw-statistiek wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de omvang en karakteristieken van de Wsw populatie.

Deze statistiek wordt in opdracht van het Ministerie van SZW bijgehouden door Panteia. De benodigde gegevens voor de Wsw-statistiek worden halfjaarlijks aangeleverd door de Sw-bedrijven in Nederland, namens en gemandateerd door de gemeenten, en door enkele gemeenten zelf. 

De wijzigingen voor 2016 hebben enerzijds betrekking op het proces om de komende weken de Wsw statistiek 2016 af te ronden en anderzijds op de technische uitwerking van de afspraken die eerder zijn gemaakt om over te stappen van verdeling van het budget over woongemeenten naar betalende gemeenten.  Een omschrijving van deze wijziging en van het  begrip betalende gemeente is hier te vinden. Daarnaast  zij een aantal wijzigingen afgesproken voor de statistiek voor 2017 die hieronder  worden toegelicht.

Tijdpad Wsw-statistiek 2016: deadline controle op 28 april 2017

Het tijdpad voor de aanlevering van de realisatiecijfers over 2016 ziet er als volgt uit:

  • Vrijdag 14 april 2017 levert Panteia de voorlopige realisatiecijfers over 2016 aan het ministerie van SZW en legt tegelijkertijd deze cijfers terug bij de aanleverende SW-bedrijven en gemeenten.
  • Vrijdag 28 april is de deadline voor een reactie vanuit SW-bedrijven en gemeenten die de gegevens hebben aangeleverd. Na deze deadline worden de gegevens als definitief beschouwd.
  • Vrijdag 5 mei levert Panteia vervolgens de definitieve realisatiecijfers over 2016 aan het ministerie van SZW.

Wijziging: Verdeling van het Participatiebudget voor 2017 naar betalende gemeente

Naast dat de statistiek een beeld geeft van de ontwikkeling van de Wsw worden de realisatiecijfers voor 2016 ook gebruikt voor de verdeling van het SW-budget over gemeenten. De verdeling van het participatiebudget gebeurt vanaf 2017 op basis van de betalende gemeente in plaats van op woon­gemeente. Grondslag van de verdeling is de realisatie 2016 van alle personen die ultimo 2016 bij een betalende gemeente geregistreerd waren. Personen die op 31 december niet in dienst waren maar gedurende het jaar wel hebben gewerkt tellen mee bij de betalende gemeente waar ze het laatste dienstverband werkten.

Deze wijziging betekent dat het geld op een andere manier verdeeld wordt dan in de voorgaande jaren .Gemeenten waar wel Wsw-ers wonen maar die geen betalende gemeente zijn, krijgen bijvoorbeeld geen geld meer en hoeven dit geld dus ook niet meer  over te maken naar de gemeente waar 'hun' Wsw-ers een diensverband hebben.  Tot deze wijziging is besloten om het verrekeningsvraagstuk in de financiering op te lossen.

Om de gevolgen van deze wijziging voor gemeenten inzichtelijk te maken zullen 14 april drie verschillende realisatiecijfers 2016 bij de Sw-bedrijven en gemeenten worden teruggelegd:

  • Het over alle maanden gemiddelde aantal arbeidsjaren van alle Sw-ers per woongemeente in 2016
  • Het over alle maanden gemiddelde aantal arbeidsjaren van alle Sw-ers per betalende gemeente in 2016
  • Het over alle maanden gemiddelde aantal arbeidsjaren van alle Sw-ers die 31 december 2016 of op hun uitstroomdatum bij een betalende gemeente zijn geregistreerd. Dit is het realisatiecijfer dat wordt gebruikt als grondslag voor de verdeling.

In dit achtergrond document vindt u een gedetailleerde technische beschrijving van de totstandkoming van de cijfers.

Aanpassing in de registratie Wsw-statistiek 2017

Met ingang van de statistiek 2017 worden er 4 (in de praktijk 6) nieuwe kenmerken aan de statistiek toe­ge­voegd:

  • wijzigingsdatums van betalende gemeente,
  • detachering,
  • omvang contracturen (2x) en
  • stopzetting loondoorbetaling (‘slapers’) (2x).

Wanneer er binnen het halfjaar wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de omvang van contract­uren of de detacherings­vorm wordt dit met ingang van 2017 geregistreerd in de statistiek door middel van dit gewijzigde gegeven en de daarbij horende wijzigingsdatum. Het kan voorkomen dat een kenmerk meer dan éénmaal per halfjaar wijzigt. In dit geval hoeft alleen het laatste gegeven en de laatste wijzigingsdatum in dat halfjaar aangeleverd te worden.

Voor verdere vragen over de Wsw-statistiek kunt u contact opnemen met:

Panteia, Wsw-statistiek
Eelco Flapper: 079 3 222 752, wsw@panteia.nl
http://wsw.onderzoek.nl