Samenwerken aan passend onderwijs

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de medezeggenschapsraden over hun adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.