Brief aan de Tweede Kamer over diverse toezeggingen Passend onderwijs

Met de brief van 2 juli 2010 heeft de minister de Kamer geïnformeerd over de uitwerking van passend onderwijs. Als gevolg van de vertraging in de uitwerking, waarover de Kamer in die brief is geïnformeerd, kan een aantal toezeggingen die zijn gedaan op het gebied van passend onderwijs nog niet worden afgedaan.

In deze brief wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van de toezeggingen en wordt aangegeven wanneer deze naar verwachting kunnen worden afgedaan. Daarnaast wordt met deze brief een toezegging uit 2008 afgedaan.