Besluit Wob-verzoek verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds en cao beroepsgoederenvervoer over de weg

Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op het verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven tot verplichtstelling van deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).