Europese regels voor pensioenen

Pensioenfondsen in de EU-landen moeten voldoen aan Europese regels voor bestuur en communicatie. Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen (IORP). Deze richtlijn wordt binnenkort aangepast.

Wat is de Europese pensioenenrichtlijn?

De Europese richtlijn voor pensioenen regelt het bestuur en de communicatie van pensioenfondsen in de EU-landen. De richtlijn geeft ook regels voor pensioenfondsen die in het buitenland actief zijn. En helpt lidstaten bij de verbetering van hun pensioenstelsel. Dit is vooral belangrijk voor landen met een minder goed ontwikkeld pensioenstelsel. De richtlijn wordt binnenkort  aangepast.

De officiële naam van de richtlijn is Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP).

Vergroot afbeelding Infographic over EU pensioenenrichtlijn (IORP)

Pensioendeelnemers zijn mensen die een pensioen opbouwen via hun (voormalige) werkgever.

Gevolgen aanpassing pensioenrichtlijn

De herziening van de Europse pensioenregels gaat over 3 onderwerpen:

  • Als een bedrijf een Nederlandse pensioenregeling verplaatst naar een pensioenfonds in een ander EU-land, kunnen de belangen van pensioendeelnemers in het geding komen. In dat geval kan de Nederlandsche Bank deze verplaatsing verbieden. De herziene richtlijn geeft duidelijker aan wanneer de DNB zo’n verbod kan opleggen. Bijvoorbeeld als de rechten van deelnemers worden aangetast. Ook moeten de pensioendeelnemers het wettelijk recht krijgen om in te stemmen met deze verhuizing.
  • Pensioendeelnemers krijgen jaarlijks een overzicht van hun pensioenopbouw, het Uniform Pensioenoverzicht. Hierop moeten zij  straks ook kunnen zien wat hun verwachte pensioen is in een scenario dat tegenvalt. Bijvoorbeeld wanneer het slechter gaat met de economie. Ook moeten mensen 3 maanden van tevoren informatie krijgen dat hun pensioen lager wordt. Nu is dat 1 maand van tevoren.
  • Beloningen van bestuurders van pensioenfondsen worden openbaar. Net als sancties die de toezichthouder de pensioenfondsen kan opleggen. Als pensioenfondsen bepaalde taken uitbesteden, moeten zij dit melden aan hun toezichthouder. Het gaat om taken als de administratie of het beleggen van het pensioengeld. Ook ernstige misstanden bij de fondsen moeten worden gemeld bij de toezichthouder.  

Gaat Europa nu over de Nederlandse pensioenen?

De herziene EU-pensioenregels betekenen niet dat er macht of bevoegdheden naar de EU overgaan. Nederlandse pensioenfondsen kunnen pensioenen blijven organiseren zoals ze dat zelf willen. Het pensioengeld blijft van de Nederlandse deelnemers. Er gaat dus geen pensioengeld naar de EU. Pensioenfondsen hoeven geen geld af te dragen aan de EU.

Pensioenrichtlijn geldt voor alle EU-landen

De EU-richtlijn geldt voor het aanvullende pensioen in alle lidstaten. Het aanvullende pensioen is het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen naast de AOW. Er zijn geen uitzonderingen voor lidstaten, ook niet voor bijvoorbeeld Duitsland.

Wat valt niet onder de herziene pensioenrichtlijn?

De volgende vormen van oudedagsvoorziening vallen niet onder de richtlijn:

  • verzekerde pensioenregelingen;
  • AOW;
  • regelingen waarbij deelnemers geen juridische rechten hebben op hun pensioenuitkering.

Ook dit geldt voor alle lidstaten.