Bijdragen en subsidies voor zorgopleidingen

Voor de toegankelijkheid van zorg is voldoende en goed opgeleid zorgpersoneel nodig. De Rijksoverheid zorgt daarom voor financiering van opleidingsplaatsen voor medische vervolgopleidingen in de zorg.

Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

Een groot deel van de medische vervolgopleidingen wordt bekostigd via de beschikbaarheidbijdrage voor medische vervolgopleidingen op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert deze financiering uit.

Het toewijzen van opleidingsplaatsen die in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage gebeurt door:

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt jaarlijks opleidingsplaatsen beschikbaar die in aanmerking komen voor financiering via de beschikbaarheidbijdrage. De minister doet dat aan de hand van adviezen van het Capaciteitsorgaan.

Subsidie voor opleidingen publieke gezondheidszorg

Voor sommige opleidingen in de publieke gezondheidszorg is financiering via een beschikbaarheidbijdrage niet mogelijk, maar geldt de subsidieregeling Opleidingen publieke gezondheidszorg 2018. Het gaat om opleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase). De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit. Deze regeling geldt tot 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 verloopt de financiering van deze opleidingen via de stichting SBOH.

Subsidie voor opleidingen jeugd ggz-instelling

Verleent een ggz-instelling alleen zorg aan jongeren tot 18 jaar? Dan valt deze instelling onder de Jeugdwet. De ggz-instelling komt dan niet in aanmerking voor de beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen. Speciaal voor deze instellingen bestaat de subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019. DUS-I voert deze subsidieregeling uit. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020.

Jeugd ggz-instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor de opleiding tot:

  • gezondheidszorg psycholoog;
  • psychiater;
  • psychotherapeut;
  • klinisch psycholoog;
  • klinisch neuropsycholoog, en;
  • verpleegkundig specialist ggz.

Documenten