Zorgbonus voor zorgverleners pgb

In de eerste coronagolf in 2020 is een uitzonderlijke prestatie geleverd door zorgprofessionals. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet via een netto bonus van € 1.000 haar waardering hiervoor uitgesproken. Zorgverleners die zich in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona komen in aanmerking voor een zorgbonus. Voor zorgprofessionals werkzaam voor een zorgaanbieder kon in het najaar van 2020 een bonus worden aangevraagd. Dit kan vanaf 1 maart ook voor zorgverleners die betaald worden vanuit een pgb als zij voldoen aan de voorwaarden in de pgb-zorgbonusregeling.

Regeling

De pgb-zorgbonusregeling die is opgenomen in de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling is voor budgethouders met een budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz. Dat betekent dat mensen met een persoonsgebonden budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz vanaf 1 maart bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag kunnen indienen voor een zorgbonus voor hun zorgverlener(s). De zorgbonus is bedoeld voor zorgverleners die tussen 1 maart en 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen corona.

Voorwaarden

Met de voorwaarden uit de pgb-bonusregeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de bonusregeling uit 2020 waarbij zorginstellingen een bonus konden aanvragen voor hun zorgprofessionals. Ook in die bonusregeling was het belangrijk dat de uitzonderlijke prestatie zo onafhankelijk mogelijk wordt beoordeeld. Dit komt erop neer dat het niet wenselijk is dat de zorgverlener een pgb-zorgbonus voor zichzelf aanvraagt. In de pgb-zorgbonusregeling zijn daarom voor de zorgverlener vergelijkbare voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is een pgb-zorgbonus aan te vragen voor zorgverleners die met een overeenkomst van opdracht met familie (partner, ouders, kinderen) zorg verlenen of door zorgverleners die ook zelf vertegenwoordiger zijn van de budgethouder. Op deze manier wordt zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Waardering

Ook door de zorgverleners in de familiesfeer en mantelzorgers is extra zorg geleverd in de zorg voor COVID-19-patiënten, en/of in de strijd tegen corona. Er is veel waardering van het kabinet voor de pgb-zorgverleners voor hun inzet in deze periode.

Handreiking

Of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe de zorgbonus aangevraagd kan worden staat beschreven in de handreiking.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe u de zorgbonus moet aanvragen, kijk dan op www.svb.nl/zorgbonus. Wilt u meer uitgebreide informatie over de zorgbonus lezen, dan kunt u deze vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgbonus.