Bescherming persoonsgegevens

Burgers hebben het recht te weten waarom en hoe een organisatie de persoonsgegevens gebruikt.

Bescherming privacy bij gebruik persoonsgegevens

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat er wel en niet mag met uw gegevens. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

Meldplicht organisaties bij verlies, diefstal of misbruik gegevens

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt.

Daarom is de Wbp op 1 januari 2016 uitgebreid met de meldplicht datalekken. Heeft een bedrijf of overheidsorganisatie een ernstig datalek? Dan moeten zij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken.

Gegevensverstrekking laten blokkeren

In sommige gevallen kunt u uw gegevens laten blokkeren. Bijvoorbeeld als een organisatie de gegevens gebruikt voor ongewenste reclame.

Kabinet Rutte III: meer eigen regie op persoonsgegevens

Het kabinet wil dat burgers meer eigen regie krijgen op persoonsgegevens. Gebruikers van overheidsdiensten kunnen dan zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aanwijzen. Deze organisaties ontvangen automatisch een beperkt aantal persoonsgegevens. Voor kerkelijke organisaties komt er een overgangsregeling. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.