Vormen van pleegzorg

Wie pleegouder wil worden kan kiezen uit verschillende vormen van pleegzorg. Namelijk voor pleegzorg voor korte of lange tijd. Of voor pleegzorg in de weekenden. Pleegouders kunnen zelf kiezen voor welke vorm(en) zij beschikbaar willen zijn. De pleegzorgorganisatie zoekt een vorm die het beste is voor het kind.

Soorten pleegzorg

Er zijn verschillende soorten pleegzorg:

  • Kortdurende pleegzorg: bij kortdurende pleegzorg woont een pleegkind voor kortere tijd, tot ongeveer 1 jaar, bij een pleeggezin. Daarna gaat het pleegkind weer weg. Bijvoorbeeld omdat het pleegkind teruggaat naar de eigen ouder(s) als de situatie is verbeterd. Of omdat het pleegkind op zichzelf gaat wonen.
  • Crisisopvang: kortdurende pleegzorg kan starten vanuit crisisopvang. Bij crisisopvang is de situatie thuis zo ernstig dat een kind onmiddellijk uit huis moet. Bijvoorbeeld voor zijn eigen veiligheid.
  • Langdurende pleegzorg: bij langdurende pleegzorg woont het kind langere tijd in een pleeggezin. Vaak tot het volwassen is.
  • Deeltijdpleegzorg: bij deeltijdpleegzorg woont het pleegkind een paar dagen in de week of in het weekend bij een pleeggezin. Of in de vakanties. Deeltijdpleegzorg is vaak een oplossing om de ouders te ontlasten als de zorg voor een kind te zwaar wordt. Bijvoorbeeld omdat het kind meer zorg nodig heeft door een beperking.

Op de website van Pleegzorg Nederland staat meer informatie over de verschillende vormen van pleegzorg die er zijn.

Bekend pleegkind: netwerkpleegzorg

Het is mogelijk om pleegouder te worden van een pleegkind dat u kent. Bijvoorbeeld een kleinkind, een neefje of het kind van de buren. Dit heet netwerkpleegzorg.

Onbekend pleegkind

Iemand die zich als pleegouder aanmeldt bij een pleegzorgorganisatie, krijgt een onbekend pleegkind in huis. De pleegzorgorganisatie zorgt voor een goede match tussen pleegkind en pleeggezin.

Vrijwillige of verplichte plaatsing in pleegzorg

Een pleegouder kan te maken krijgen met 2 verschillende soorten plaatsingen van een pleegkind:

  • Vrijwillige plaatsing: Als ouders ermee instemmen dat hun kind bij pleegouders gaat wonen, is dat een vrijwillige plaatsing. De ouders houden het ouderlijk gezag. En de pleegouders moeten hen ook betrekken bij belangrijke beslissingen.
  • Verplichte verplaatsing: Als ouders niet meer (volledig) voor hun kind kunnen zorgen is er sprake van verplichte verplaatsing. De kinderrechter beslist dat ouders niet meer (volledig) verantwoordelijk kunnen zijn voor hun kind(eren). Het kan gaan om:
    • een ondertoezichtstelling (OTS). De ouders houden het gezag over het kind. En ze krijgen begeleiding van een jeugdbeschermer.
    • Voogdij. De ouders verliezen het gezag. Iemand anders krijgt de voogdij over het kind.

Pleegzorg voor een kind met een beperking

Een pleegouder kan ervoor kiezen om een kind met een beperking in huis te nemen. Bijvoorbeeld als de zorg van een kind met een beperking te zwaar is voor de ouders. Voor sommige ouders is het genoeg als hun kind regelmatig een weekend naar een pleeggezin gaat. Voor andere ouders is het beter als het kind permanent in een pleeggezin woont. Meer informatie over pleegzorg voor kinderen met een beperking leest u op de website van de William Schrikker Groep.

Pleegouder worden van alleenstaande minderjarige Vreemdeling (amv)

Een pleegouder kan ervoor kiezen om een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) in huis te nemen. Amv’s komen zonder ouders naar Nederland en vragen hier asiel aan.
Deze kinderen hebben recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding. Zij komen onder gezag (voogdij) te staan van het Nidos. Dit is een gecertificeerde instelling voor (gezins-)voogdij voor amv’s.

Het Nidos ondersteunt en begeleidt amv’s tot hun 18e jaar. Zo regelt Nidos een plek voor de jongeren om te wonen. Bijvoorbeeld een pleeggezin of begeleid kamerwonen. Nidos plaatst een kind het liefst in een pleeggezin dat dezelfde culturele achtergrond heeft als de jongere zelf. De kinderen dienen bij binnenkomst in Nederland een asielverzoek in. Een advocaat helpt hen hierbij en Nidos houdt toezicht op het verloop ervan.