Migratie: belangrijkste plannen voor 2020

Migratie naar Nederland

Met een integrale aanpak van migratie is de instroom van migranten beter beheersbaar. Asielzoekers in Nederland moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen of ze mogen blijven. Asielzoekers die mogen blijven, moeten daarna snel integreren. En afgewezen asielzoekers moeten Nederland zo snel mogelijk verlaten. De ruimte voor opvang moet snel afgestemd kunnen worden op schommelingen in de instroom.

Snellere terugkeer naar land van herkomst

Wie geen recht heeft op bescherming in Nederland moet zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Het terugdringen van doorlooptijden bij de afhandeling van asielverzoeken is een belangrijke opgave. Het kabinet wil stapeling van asielaanvragen tegengaan door herhaalde aanvragen sneller te behandelen en af te ronden. Om dit mogelijk te maken trekt het kabinet structureel € 65 miljoen extra uit voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. En alleen voor 2020 aanvullend nog eens € 34,6 miljoen.

Het kabinet werkt aan afspraken met herkomstlanden over het terugnemen van eigen onderdanen. Landen die niet meewerken merken gevolgen voor de samenwerking op andere terreinen. Overlast door uitgeprocedeerde asielzoekers wordt harder aangepakt. Het kabinet zal blijven bekijken of daarvoor aanvullende maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn.

Europees asielbeleid

Mensen die vluchten voor conflicten en schendingen van mensenrechten verdienen een goede, menswaardige opvang. In de buurt van de landen vanwaar zij vluchten en in Europa. Het kabinet wil daarom structurele afspraken maken met andere Europese landen. Zodat bijvoorbeeld de bescherming van vluchtelingen in alle EU-lidstaten gelijk is.

Europees migratiebeleid

De meeste migranten komen op een legale en veilige manier naar Nederland. Maar er is ook irreguliere migratie. Bijvoorbeeld mensen uit Afrika of Azië die op zoek zijn naar een beter bestaan, maar geen paspoort of visum hebben. Of migranten die niet aan de regels voldoen. Die mensen krijgen vaak ook te maken met mensensmokkel en uitbuiting.

Het kabinet wil irreguliere migratie en mensenhandel voorkomen. Bijvoorbeeld door beter samen te werken binnen de EU en met landen in Noord-Afrika waar migranten doorheen reizen. Met de landen van herkomst wil het kabinet de oorzaken om te migreren aanpakken. En terugkeer naar die landen mogelijk te maken.