Veiligheid: belangrijkste plannen voor 2020

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Het kabinet versterkt in 2020 de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals mensenhandel, drugshandel en fraude. Zo mogen burgemeesters een woning sluiten die beschoten is, of als er vuurwapens aanwezig zijn. Ook wordt het voor het Openbaar Ministerie en de politie makkelijker om crimineel vermogen af te pakken. Bijvoorbeeld door beter samen te werken met andere landen als de criminelen het geld naar het buitenland hebben weggesluisd.

Een veilig en rechtvaardig Nederland. Bekijk de video.

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema: Veiligheid

(Beeldtitel: Veiligheid. Charissa Lachminarainsingh: penitentiair inrichtingswerker, PI Krimpen aan den IJssel)

RUSTIGE MUZIEK

CHARISSA LACHMINARAINSINGH: Als penitentiair inrichtingswerker zijn we er niet alleen om een deurtje open en dicht te draaien.
We zijn er ook voor de mentorschappen. Daarbij begeleiden we de gedetineerden op de afdeling door te werken aan de problemen tijdens detentie en ook na de detentie te zorgen voor een goede re-integratie in onze samenleving.
Gedetineerden zijn hier niet alleen een nummertje maar wij zien ze als mensen en willen ze ook menselijk behandelen om te zorgen dat ze weer veilig terugkeren in onze samenleving.
THEO VAN DER PLAS: Je ziet steeds meer dat de wereld digitaliseert.
Als politie zijn we er ook voor de online-veiligheid en dat betekent dat we ook daders aanhouden die cybercriminaliteit plegen maar we waarschuwen ook mensen dat ze alert moeten zijn en zelf hun maatregelen moeten nemen.
Het kan niet zo zijn dat je straffeloos blijft als je digitale criminaliteit pleegt.
Samen met publieke en private partijen én de burger zorgen we dat Nederland ook digitaal veilig blijft. Dat is belangrijk.
SALADIN BEN CHERIFA: Nederland is een samenleving die 180 graden verschilt van waar de meeste van onze bewoners vandaan komen.
En dan gaan ze bijvoorbeeld af en toe bepaalde dingen laten zien of doen die eigenlijk in deze samenleving niet getolereerd kunnen worden.
En als COA-medewerker bereid je mensen voor om straks deel te nemen aan de maatschappij.
En dat, als ze straks naast een Nederlandse buurman gaan wonen dat ze weten ook bijvoorbeeld dat dit en dit gedrag mag en dit gedrag mag niet.
CHARISSA: Dus zo werken wij aan een veilig en rechtvaardig Nederland.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet E 11,8 miljard uit aan Veiligheid. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN SNEL WEG

Aanpak verwijdering online kinderporno

Het kabinet wil dat internetbedrijven vanaf 2020 een boete krijgen als zij kinderporno niet binnen 24 uur van hun computers en servers verwijderen. Eind 2019 komt het kabinet hiervoor met een wetsvoorstel. Er komt een toezichthouder die controleert of zij dat op een goede manier doen. De minister van Justitie zal deze toezichthouder in 2020 aanstellen. Door zo beter samen te werken met bedrijven en organisaties wil het kabinet meer doen tegen seksueel misbruik en kinderporno.

Meer geld voor rechtbanken

Het kabinet gaat vanaf 2020 structureel investeren in de rechtspraak. Rechtbanken en gerechtshoven krijgen extra geld, zodat rechters beter hun werk kunnen doen. Nederlandse rechtbanken hadden financiële problemen, maar de financiën zijn nu op orde. En zij krijgen geld om te moderniseren. Bijvoorbeeld als het gaat om digitalisering of de manier waarop zij werken. Een moderne organisatie kan makkelijker aansluiten bij wat de samenleving vraagt. En toegankelijk zijn voor iedereen en problemen van mensen sneller oplossen.

Iedereen toegang tot het recht

Het kabinet investeert in toegankelijke en begrijpelijke informatie over het recht. En manieren om problemen vroeg op te lossen. Het kabinet zet hiervoor in 2020 belangrijke stappen. Mensen krijgen uiteindelijk niet alleen online advies, maar ook via de telefoon en dichtbij in de wijk. Zodat zij hun problemen zo vroeg mogelijk en dicht bij huis kunnen oplossen. Ook krijgen zij advies over welke oplossing het beste past bij het probleem. Bijvoorbeeld mediation, maatschappelijk werk of schuldhulpverlening. De weg naar de rechter zal altijd open blijven. Voor nieuwe rechtshulppakketten hoeven mensen met de laagste inkomens alleen een eigen bijdrage te betalen.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming: “Mensen moeten in hun dagelijks leven kunnen ervaren wat de rechtsstaat voor hen betekent. Niet alleen als ze te maken krijgen met grote problemen, maar ook met kleine. Daarom wil ik de rechtsstaat versterken.”

Cyberveiligheid in Nederland

Nederland besteedt extra aandacht aan cyberveiligheid. Het doel van het kabinet is om uiterlijk in 2020 de eerste cybersancties op te leggen aan personen die zich schuldig maken aan cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan de recente poging om de organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. Deze sancties zijn er gekomen op Nederlands initiatief. Daarnaast werkt het kabinet in 2020 aan nieuwe internationale afspraken over wapenbeheersing. Dit na het opzeggen van het INF-kernwapenverdrag door de Verenigde Staten.

“We mogen niet naïef zijn over de gevolgen van de veranderende wereld voor de veiligheid van Nederland”. - Minister Blok (Buitenlandse Zaken)

Bekijk hoe Defensie zich inzet voor de cyberveiligheid in Nederland

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Thema Cyberveiligheid

(Beeldtitel: Cyberveiligheid. Commodore Elanor Boekholt-O'Sullivan:)

RUSTIGE MUZIEK

COMMODORE BOEKHOLT: Het Defensie Cyber Commando heeft de verantwoordelijkheid om Nederland digitaal te beschermen en aan te vallen op het moment dat wij aangevallen worden of dat er een dreiging is dat we aangevallen gáán worden.
Dus wat wij doen, is: wij maken digitale wapens en die worden pas uit de wapenkamer gehaald op het moment dat de politiek besluit dat we ingezet worden.
En cyber is belangrijk om Nederland te verdedigen en te beschermen wat ons dierbaar is.
En ik maak altijd de vergelijking met hoe wij in Nederland met water bezig zijn.
Daar hebben we in Nederland dijken en duinen en allerlei maatregelen voor 'in place'.
Nou, dus die digitale dijken en duinen die wij in het digitale landschap moeten creëren, die zie je niet maar die kosten wel heel veel geld, omdat je een hoop mensen nodig hebt om dat voortdurend in de gaten te houden en ook alle zwakheden weer moet corrigeren op het moment dat die er zijn.
Daarom is het belangrijk voor Nederland om Nederland veilig te houden.
Als het goed is, merken de Nederlanders van ons werk niks en zijn wij onzichtbaar, net als dat digitale domein.
En beschermen wij vangen we het af voordat het zichtbaar wordt voor de Nederlanders.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet E 10,6 miljard uit aan Defensie. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN SNEL WEG

Mogelijk ook interessant voor u: