Wonen en leefomgeving: belangrijkste plannen voor 2020

Woningen voor starters en middeninkomens

Het kabinet wil zorgen dat er sneller meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens zijn. Dat doet het kabinet met investeringen van € 2 miljard en andere maatregelen:

Luchtkwaliteit verbeteren

De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. De gezondheidsschade door luchtverontreiniging moet in 2030 zijn gehalveerd. Voor de delen in Nederland waar de lucht het meest vervuild is komen er extra maatregelen. Dan gaat het om de gebieden rondom de grote steden en in de buurt van intensieve veehouderijen. Daarom wil de Rijksoverheid eind 2019 het Schone Lucht Akkoord sluiten met gemeenten en provincies. Hiervoor stelt het kabinet € 50 miljoen beschikbaar.

Gaswinning in Groningen

Het kabinet neemt in 2020 maatregelen om de gaswinning in Groningen snel af te bouwen. In het volgende gasjaar (tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020) daalt daardoor de gaswinning naar 11,8 miljard Nm3.

Het kabinet neemt daarvoor de volgende maatregelen:

  • Door een stikstofinstallatie te bouwen in Zuidbroek en extra stikstof in te kopen, komen er meer alternatieven voor Groningengas. De stikstofinstallatie kan buitenlands gas omzetten waardoor het dezelfde samenstelling en kwaliteit als Groningengas krijgt. En geschikt is voor Nederlandse huizen. Daardoor wordt de vraag naar Gronings gas kleiner.
  • De gasopslag Norg vullen met het omgezette gas (pseudo-Groningengas).
  • De Nederlandse Aardolie Maatschappij mag door een nieuwe wet niet meer gas winnen dan nodig is voor Nederland (leveringszekerheid).
  • Door nieuwe regels in de Gaswet zullen de grootste gasverbruikers (bijvoorbeeld grote chemische fabrieken) geen Groningengas meer mogen gebruiken.
  • De export van Groningengas naar Duitsland, België en Frankrijk wordt afgebouwd.

Leefbaarheid en toekomst provincie Groningen

Het kabinet heeft ervoor gezorgd dat er € 1,15 miljard is vrijgemaakt voor het Nationaal Programma Groningen. Bewoners, initiatieven en bestuurders beslissen zelf aan welke vernieuwingen in het aardbevingsgebied het geld wordt besteed. Het programma moet zorgen dat de provincie goed voorbereid is op de toekomst. En dat het er goed wonen, werken en recreëren is.