Zorg: belangrijkste plannen voor 2020

Voldoende medewerkers in de zorg

In 2020 trekt het kabinet € 50 miljoen extra uit om mensen in de zorg op te leiden. En om te zorgen dat professionals in de zorg blijven werken. Dit geld komt boven op de € 370 miljoen die het kabinet al eerder beschikbaar stelde. Zo intensiveert het kabinet het programma ‘Werken in de zorg’.

“We moeten er vooral voor zorgen dat het prettig werken is in de zorg. Minder overbodige regels, een normale werkdruk, vaste contracten. Dat is uiteindelijk de beste reclame om mensen naar de zorg te trekken en daar te houden.” – Minister de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Bekijk de video over de zorg van de toekomst

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Zorg voor de toekomst

VOICE-OVER: In Nederland... MAN: Kan iedereen rekenen op goede zorg.
VOICE-OVER: En ook op ondersteuning. We worden daardoor steeds ouder.
Over twintig jaar hebben we ruim 2,5 miljoen 75-plussers.
VOICE-OVER: Het aantal mensen boven de 100 verviervoudigt.
Meer mensen zijn chronisch ziek.
VOICE-OVER: Het aantal mensen met dementie...
Verdubbelt bijvoorbeeld binnen 20 jaar.
VOICE-OVER: Veel meer mensen zullen een beroep doen op de zorg.
Daar moeten we nu rekening mee houden.
VOICE-OVER: Dat doen we met extra geld voor ouderenzorg en jeugdzorg.
En voor mensen met een beperking.
En ook voor de cliënten die een beroep doen op de ggz...
VOICE-OVER: Willen we dat het beter wordt.
Met passende zorg die rekening houdt met de persoonlijke situatie.
VOICE-OVER: Met de juiste zorg op de juiste plek werken we samen aan de zorg die klaar is voor de toekomst.
Daar zijn investeringen voor nodig.
VOICE-OVER: Door het voorkomen van zorg.
Door een gezonde levensstijl.
VOICE-OVER: Met innovaties, zoals e-health.
En als je een zorgvraag hebt...
Wil je snel terechtkunnen bij je huisarts.
VOICE-OVER: Medicijnen moeten voor iedereen toegankelijk blijven.
Dat kan door onder andere lagere of transparante prijzen.
Door nieuwe vormen van regionale samenwerking...
VOICE-OVER: Kunnen we straks goede zorg en ondersteuning blijven bieden.
En krijgt iedereen de zorg die men nodig heeft.
Dat is de inzet van al die mensen die in de zorg werken.
Om de zorg gezond te houden, zijn deze maatregelen nodig.
Maar ook meer mensen, en natuurlijk geld.

(Beeldtekst: In 2020 geeft het kabinet € 82,2 miljard uit aan zorg.)

LEVENDIGE MUZIEK

Onze zorg. Zorg voor de toekomst.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal. Voor ons allemaal)

De juiste zorg op de juiste plek

Huisartsen en de wijkverpleging krijgen in 2020 € 100 miljoen extra om meer zorg in de buurt te kunnen bieden. Het totale budget voor huisartsen komt daarmee in 2020 uit op (een geraamde) € 3,2 miljard. Voor de wijkverpleging is het totale budget geraamd op rond de € 4,1 miljard.

Zorg vlakbij huis en thuis (huisarts, wijkverpleegkundige, beeldbellen) is prettig voor mensen. En kan voorkomen dat mensen uiteindelijk meer (en duurdere) zorg nodig hebben. Zorg in de buurt kan bijdragen aan beheersing van de zorgkosten en de premie die mensen moeten betalen. De reële uitgaven in de ziekenhuiszorg mogen in 2020 met maximaal 0,6% toenemen. In de geestelijke gezondheidszorg is dat maximaal 1,1%.

“In ons leven doen we allemaal wel eens een beroep op zorg. Dan zijn we voor kortere of langere tijd ‘patiënt’. VWS doet er alles aan om de toegang tot goede zorg - voor zowel vandaag als morgen - voor ons allemaal zeker te stellen. We doen dat onder het motto Juiste Zorg op de Juiste Plek.”- Minister Bruins (Medische Zorg en Sport)

Beperking eigen bijdrage voorzieningen Wmo

Ouderen en chronisch zieken betalen vanaf 2020 maximaal € 19 per maand voor een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. Die bijdrage voor algemene voorzieningen uit de Wmo hangt nu nog af van de hoogte van hun inkomen. In 2019 gold dit abonnementstarief al voor maatwerkvoorzieningen als een scootmobiel of individuele begeleiding.

Sigaretten duurder

De accijns op tabak gaat per 1 april 2020 omhoog, waardoor een pakje sigaretten € 1 duurder wordt. Sigaretten, shag, sigaren, e-sigaretten en aanverwante producten zijn dan ook niet meer zichtbaar bij de verkooppunten. Ook krijgen de verpakkingen dezelfde groenbruine kleur.

Deze maatregelen sluit aan bij de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord. Hiermee pakt het kabinet roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan.

“Het is mooi om te zien dat we met brede steun op weg zijn naar een rookvrije generatie. Dat er echt een brede beweging op gang is om Nederland gezonder te maken. Steeds meer acties worden zichtbaar. Nu moeten we de vaart erin houden en door, op alle drie de thema’s. Samen voor een gezonder Nederland.” – Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extra geld naar jeugdzorg

Het kabinet stelt tot en met 2021 ruim € 1 miljard extra ter beschikking voor de jeugdzorg. Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren.

Betaalbare geneesmiddelen

Om de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden, worden vanaf 2020 de maximumprijzen van geneesmiddelen verlaagd. Dit doet het kabinet door de Wet op de Geneesmiddelprijzen aan te passen. De maximumprijzen van geneesmiddelen worden nu berekend op basis van de prijzen in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland. Dat land wordt vervangen voor Noorwegen, waar lagere tarieven gelden. Dit levert een forse besparing op van rond de € 300 miljoen. Daarnaast blijft het kabinet onderhandelen met fabrikanten over lagere prijzen en zoekt daarin de samenwerking met andere Europese landen.

Zorg dichtbij voor psychische problemen

In 2020 stelt het kabinet € 65 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten zodat zij zorg en ondersteuning in de eigen omgeving kunnen bieden aan mensen met psychische aandoeningen. Dit bedrag loopt op tot € 95 miljoen in 2022.

In totaal gaat het om € 290 miljoen (namelijk € 50 miljoen in 2019, € 65 miljoen in 2020, € 80 miljoen in 2021 en € 95 miljoen in 2022). De periode 2019-2022 is de periode waarin het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt uitgevoerd.